Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

2014-05-27

TID

09.00–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

ÖB general Sverker Göranson åtföljd av generallöjtnant Jan Salestrand och överste Mikael Frisell från Försvarsmakten informerade utskottet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Försvarets behov av flygtrafiktjänst

Utskottet behandlade fråga om yttrande till trafikutskottet över frågan om återreglering av viss flygtrafiktjänst i de delar som berör försvars-utskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

§ 3

Försvarets behov av flygtrafiktjänst (FöU4y)

Utskottet behandlade frågan om återreglering av viss flygtrafiktjänst.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:FöU4y

M-, FP-, C- och KD-ledamöterna anmälde avvikande mening.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:30.

§ 5

Kanslimeddelanden

  • Tillförordnade kanslichefen meddelade att handlingar från Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommittés (FOS) besök till utskottet den 6 maj finns framlagda.
  • Tf. kanslichefen meddelade att Folk & Försvars Rikskonferens 2015 äger rum den 11-13 januari i Sälen.
  • Tf. kanslichefen meddelade att utskottssammanträdena torsdagen den 5 juni och tisdagen den 10 juni kan ställas in.
  • Föredragande Maria Björkman informerade utskottet om att danska Folketingets försvarsutskott nyligen genomfört ett ministersamråd på tema nordiskt försvarssamarbete.

§ 6

Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling (FöU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:144 och motioner

Ärendet bordlades.

§ 7

Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (FöU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:185 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

EU-frågor

Föredragande Mats Lundström anmälde följande skrivelser:

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Region-kommittén om en ny EU-strategi för att upptäcka och minska CBRN-E-risker, COM(2014) 247.

Faktapromemoria från Utrikesdepartementet om Hyogo-ramverket och riskhantering för att skapa motståndskraft, 2013/14:FPM85.

Skrivelserna lades till handlingarna.

Föredragande Mats Lundström informerade om förslag till NIS-direktiv (nät- och informationssäkerhet) som kommer att behandlas på rådsmöte 5-6 juni (Transport- och telekommunikationsrådet).

Föredragande Mats Lundström informerade om grundandet av ett europeiskt fredsinstitut (EIP) som är ett svenskt initiativ till förmån för konfliktlösning.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 3 juni 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras – 2014-06-03

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:31

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

O

Eva Sonidsson (S)

O

Abdirizak Waberi (M)

O

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.