Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Justitieutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

2014-06-03

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:30.

§ 2

Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav (JuU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:169 Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU32.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Förlängd övergångstid för tillämpningen av vissa bestämmelser i polisdatalagen (JuU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpningen av vissa bestämmelser i polisdatalagen.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU33.

§ 4

Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter (JuU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:222 Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU35.

§ 5

EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 – Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU (JuU41)

Utskottet fortsatte granskningen av kommissionens meddelande KOM(2014) 144.

Utskottet justerade utlåtande 2013/14:JuU41.

SD-ledamoten anmälde reservation.

§ 6

Skärpningar i vapenlagstiftningen (JuU36)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 8

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08.00. OBS! Tiden!

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 18 juni 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:31

§ 1-2

§ 3-8

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Kerstin Haglö (S)

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

Christer Adelsbo (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Elin Lundgren (S)

O

X

Johan Pehrson (FP)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Maria Ferm (MP)

-

-

Caroline Szyber (KD)

X

X

Richard Jomshof (SD)

X

X

Lena Olsson (V)

X

X

SUPPLEANTER

Ann-Britt Åsebol (M)

Mattias Jonsson (S)

X

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

O

Anneli Karlsson (S)

Pia Hallström (M)

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.