Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

2014-04-10

TID

08.00 – 08.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeråd 14 april 2014


Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 14 april 2014.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:30.

§ 3

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013 (MJU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet med anledning av skrivelse 2013/14:115 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:MJU4y efter vissa ändringar.

S- MP- och SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Kommissionens förslag om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 174.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Vi menar att detta strider mot subsidiaritetsprincipen. Vi anser att medlemsstaterna själva ska ha beslutanderätten om regler för livsmedel och dess ingredienser och beståndsdelar. Även om det finns fördelar med att handlande länder tillnärmar sig varandra när det rör vissa livsmedel bör det ske genom frivilliga bi- eller multilaterala avtal. Dessutom är vi skeptiska till att kommissionen i direktivet ska får rätt att anta delegerade akter.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommissionens förslag om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 175.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen, m.m. (MJU18)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:180.

Ärendet bordlades

§ 7

Ny lag om virkesmätning (MJU22)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:177 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75.

Utskottet beslutade att ej avge yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 10 kap. 4 § RO att begära överläggning med regeringen

Landsbygdsdepartementet om

KOM(2014) 189 Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen

KOM(2014) 190 Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe

KOM(2014) 191 Förslag till rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheterna enligt protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe

Frågan om eventuell överläggning rörande

KOM (2014) 206 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att på Europeiska unionens vägnar inleda förhandlingar om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske med Mocambique

bordlades.

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 15 april 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 april 2014


Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:31

§ 1 - 11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

-

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

-

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

Lolo Lindström (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-04-10

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:31

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 7 april 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2013) 659

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

KOM(2014) 189

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen

KOM(2014) 190

Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe

KOM(2014) 191

Förslag till rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheterna enligt protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe

KOM(2014) 206

Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att på Europeiska unionens vägnar inleda förhandlingar om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske med Mocambique

K-dokument

K(2014) 1904

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.3.2014 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller import av köttprodukter, behandlade

magar, blåsor och tarmar beredda av färskt kött av tamfjäderfä, inklusive kött av hägnat och frilevande fågelvilt

K(2014) 1912

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.3.2014 om finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för att fastställa
förekomst av bedrägerier vid saluföring av vissa livsmedel

K(2014) 1920

Kommissionens genomförandebeslut av den 28.3.2014 om ändring av beslut 98/536/EG vad gäller förteckningen över nationella referenslaboratorier

K(2014) 1940

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.3.2014 om ändring av bilaga II till beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att Litauen är officiellt fritt från brucellos

K(2014) 1979

Kommissionens genomförandebelsut av den 27.3.2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2014)2003

Rättelse till kommissionens beslut 2013/480/EU av den 20 september 2013 om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG och om upphävande av beslut 2008/915/EG (delgivet med nr C(2013) 5915)

K(2014)2094

Kommissionens genomförandebeslut av den 3.4.2014 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

Rådsrapporter

Jordbruksråd 24 mars 2014

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 24 mars 2014


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2013/14:31

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

1.8.7-1787-2013/14

Lennart Andersson / Hantering vid betalning av fakturor för hushållssopor

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.