Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Näringsutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

2014–04–16

TID

08.00–08.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:30.

§ 2

Överlämnande av lagförslag

Utskottet beslutade att för lagteknisk samordning till civilutskottet överlämna de i propositionen 2013/14:174 framlagda förslagen till lag om ändring i jordabalken, lagförslag 4, och lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614), lagförslag 6, såvitt gäller beredningen av riksdagens beslut om att anta de nämnda förslagen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (NU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:174 om genomförande av energieffektiviseringsdirektivet och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 18 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av SD-ledamoten,

vid punkt 2 av S-, MP- och V-ledamöterna.

§ 4

Tröskeleffekter och förnybar energi (NU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:156 om tröskeleffekter och förnybar energi och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 19 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av SD-ledamoten,

vid punkt 2 dels av MP- och V-ledamöterna, dels av SD-ledamoten.

§ 5

Vissa lagändringar inför en ny programperiod (NU24)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:175 om vissa lagändringar inför en ny programperiod.

Ärendet bordlades.

§ 6

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och motion.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inhämtande av yttrande

Utskottet beslutade att bereda kulturutskottet tillfälle att senast tisdagen den 27 maj 2014 avge yttrande över proposition 2013/14:206 om herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar och motioner som väcks i anslutning till propositionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 9

Inbjudan från utbildningsutskottet till seminarium

Utskottet informerades om inbjudan från utbildningsutskottet till kunskapsseminarium om utbildning för hållbar utveckling och entreprenörskapsperspektiv i lärandet den 6 maj 2014 kl. 12.00-14.00.

§ 10

Inbjudan från Utrikesdepartementet

Utskottet informerades om inbjudan från Utrikesdepartementet till seminarium om handelsförhandlingarna mellan EU och USA den 25 april 2014 kl. 08.30-12.00.

§ 11

Anmälan av reseberättelser

Anmäldes reseberättelser över utskottets resor dels till Warszawa den 27-28 januari 2014, dels till Oslo den 27-28 januari 2014.

§ 12

Inbjudan från skatteutskottet

Utskottet informerades om inbjudan från skatteutskottet till information om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el tisdagen den 29 april kl. 10.30 i Skandisalen.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 29 april 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:31

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

X

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

O

X

Lars Hjälmered (M)

X

X

X

Jennie Nilsson (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

O

O

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

X

X

Olof Lavesson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

X

Ann-Kristine Johansson (S)

X

X

X

Eva Flyborg (FP)

Börje Vestlund (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Anna Hagwall (SD)

X

X

X

Kent Persson (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

O

O

O

Johan Johansson (M)

O

O

O

Berit Högman (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

X

O

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.