Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Trafikutskottets protokoll 2013/14:31

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

2014-05-06

TID

Kl. 11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:30.

§ 2

Luftfartsfrågor (TU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av ärendet.

Ärendet bordlades.

Utskottet beslutade att ge försvarsutskottet och näringsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 27 maj 2014 yttra sig över frågan om återreglering av viss flygtrafiktjänst i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Järnvägspolitiska frågor (TU19)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:201 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 maj 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-05-13

Anders Ygeman


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:31

§ 1

§ 2

§ 3-4

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

X

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

X

X

Monica Green (S)

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Lars Johansson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

O

O

X

Annelie Enochson (KD)

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

Siv Holma (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

O

O

Roza Güclü Hedin (S)

Christer Akej (M)

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

Annika Lillemets (MP)

X

X

O

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

O

O

O

Lars Ohly (V)

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.