Protokoll utskottssammanträde 2013/14:32

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32

DATUM

2014-06-03

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling (FöU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:144 och motioner

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU11.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (FöU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:185 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU12.

S- och V-ledamöterna anmälde en reservation. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:31.

§ 4

Kanslimeddelanden

  • Tillförordnade kanslichefen påminde att debatterna för betänkandena FöU11 och FöU12 äger rum onsdagen den
  • 11 juni respektive tisdagen den 17 juni. Debatten för betänkandet UFöU2 äger rum torsdagen den 12 juni.
  • Tf. kanslichefen anmälde från allmänheten inkommen skrivelse.

§ 5

EU-frågor

Föredragande Mats Lundström anmälde faktapromemoria 2013/14:FPM88 EU-strategi om att minska risker med kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

§ 6

Bemyndigande rörande subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till utskottets presidium delegera rätten att under innevarande riksmötes sommaruppehåll besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 6 § tredje stycket riksdagsordningen.

§ 7

Rapporter

  • Peter Hultqvist (S) återrapporterade från ett besök vid Försvarsmakten i Vidsel samt från ett besök vid Markstridsskolan och Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde.
  • Mikael Oscarsson (KD) återrapporterade från besök på Veterandagen 2014 i vilket även ett flertal andra ledamöter deltog.
  • Åsa Lindestam och Kent Härstedt (S) återrapporterade från deltagande som valobservatörer i övervakning av president-valet i Ukraina.
  • Peter Jeppsson (S) återrapporterade från besök på Svenska Soldathemsförbundets kongress i Eksjö.
  • Johan Forssell (M) återrapporterade från besök vid hemvärnet i Kiruna.

§ 8

Komplettering till Vårändringsbudget för 2014

På förslag av utskottets presidium beslutade utskottet att till finansutskottet avge följande kompletterande yttrande över Vårändringsbudget för 2014:

Regeringen har i proposition Vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99) anfört att undervattensförmågan utgör ett väsentligt säkerhetsintresse och att bibehållandet av kompetensbasen är nödvändig för att tillförsäkra Försvarsmakten denna förmåga. Regeringen har därtill konstaterat att en ny industriell lösning är nödvändig för att tillgodose Försvarsmaktens behov.

Försvarsberedningen har sin försvarspolitiska rapport Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid (Ds 2014:20) framhållit försvarsteknologins särskilda karaktär. I vissa avseenden är det den tekniska kompetensen om materielsystemens styrkor och svagheter som säkerställer det operativa förmågeövertaget. I andra avseenden gäller det möjligheten att operera, vidmakthålla och utveckla vissa strategiska förmågor med ett begränsat beroende av andra nationer.

Utskottet kan mot denna bakgrund konstatera att en försvarsindustri med förutsättningar att producera den materiel som är nödvändig för att säkerställa Försvarsmaktens operativa undervattensförmåga är av väsentlig betydelse för Sveriges säkerhet.

I samband med Saab AB:s pågående förhandlingar om övertagande av verksamheten vid Karlskronavarvet har statens ansvar för tidigare och behov av framtida verksamhet vid varvet aktualiserats. Militär varvsverksamhet på platsen har bedrivits sedan 1600-talet. Under merparten av tiden fram till idag har staten ansvarat för verksamheten. Varvet är sedan lång tid den huvudsakliga anläggningen för utveckling och tillverkning av ubåtar och annan materiel som är nödvändiga för Försvarsmaktens undervattensförmåga. Varvet är därtill integrerat med Marinbasen och Försvarets materielverks verkstäder på området. Karlskronavarvet är därför av mycket stor betydelse för svensk undervattensförmåga och därmed även för Sveriges säkerhet, även om verksamheten vid varvet numera bedrivs i privat regi. Saab AB:s förhandlingar om övertagande av Karlskronavarvet har mot denna bakgrund visat att det finns behov av att säkerställa en möjlighet till statligt inflytande över äganderätten till varvet. Staten bör därför ha möjligheten att vid behov säkerställa förutsättningarna för utveckling och tillverkning inom svensk undervattensförmåga genom att kunna utöva ett inflytande över äganderätten till varvet.

Staten har också ett ansvar för den verksamhet som under lång tid bedrivits på platsen, inte minst ur miljöhänseende. I egenskap av tidigare verksamhetsutövare har staten således ett långtgående ansvar redan idag. I samband med de ovan nämnda förhandlingarna har det framkommit att ett statligt åtagande avseende det ekonomiska ansvaret för eventuella miljöskador som uppkommit på platsen fram till Saab AB:s förvärv är nödvändigt.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan hemställer försvarsutskottet att finansutskottet tar initiativ till att i samband med behandlingen av Vårändringsbudget för 2014 föreslå att riksdagen

1. tillkännager för regeringen som sin mening att statens möjlighet att vid behov utöva inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet ska säkerställas, samt

2. bemyndiga regeringen att, om det bedöms vara nödvändigt, ingå åtagande om att kompensera Saab AB för eventuella kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på fastigheterna med anledning av verksamhet som bedrivits på Karlskronavarvet fram till dess att företaget förvärvat varvet.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 9

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Justeras – 2014-06-25

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:32

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

Eva Sonidsson (S)

O

Abdirizak Waberi (M)

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.