Protokoll utskottssammanträde 2013/14:32

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32

DATUM

2014-03-06

TID

09.00–09.18

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:31.

§ 2

Hänvisning av ärenden

Föredraganden anmälde att till utskottet har hänvisats

Proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län.

Proposition 2013/14:123 Olovlig hantering av avkodningsutrustning.

Skrivelse 2013/14:103 Kommittéberättelse 2014.

§ 3

Joint Committee Meeting

Ledamoten Karl Sigfrid anmälde sitt deltagande till Europaparlamentet i Bryssel onsdagen den 19 mars 2014.

§ 4

Tryck- och yttrandefrihetsfrågor KU23

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU23.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (KU17)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:47 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Författningsfrågor (KU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Fri- och rättigheter (KU14)

Utskottet behandlade motioner.

Utskottet överlämnade till utrikesutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motionerna 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 93 och 2013/14:Ju203 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 11.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justerat 2014-03-11

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:32

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

-

Billy Gustafsson (S)

x

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

-

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

x

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.