Protokoll utskottssammanträde 2013/14:32

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32

DATUM

2014-04-15

TID

11.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om fiskepartnerskapsavtal mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen

Utskottet överlade med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Landsbygdsdepartementet, om

KOM(2014) 189 Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen

KOM(2014) 190 Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe

KOM(2014) 191 Förslag till rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheterna enligt protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.6.2-1864-2013/14).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen har inga invändningar mot det nya protokollet till fiskepartnerskapsavtalet mellan EU och São Tomé och Príncipe. Regeringen noterar att det är positivt att sektorsstödet ökar i protokollet och anser att det är viktigt att säkerställa fortsatta förbättringar av kontroll, övervakning och implementering av sektorsstödet.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna motsätter sig större delen av EU:s externa fiskeri-politik. Vi ifrågasätter kostnadseffektiviteten i framförallt fiskeavtalen och ser helst att avtalen inte förlängs när det gäller utvecklingsländerna. Man använder fiskeripolitiken och pengar från den svenska medlemsavgiften, där vi är stora nettobetalare, för att upprätthålla en fiskeflotta, främst i Spanien och Portugal, som borde ha anpassats till hållbara fiskenivåer vid det här laget. Vi motsätter oss därför att regeringen ger EU mandat att förhandla fram ett nytt fiskeavtal med Saõ Thomé och Príncipe.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Vänsterpartiet anmäler avvikande mening med hänvisning till tidigare ställningstagande till förmån för att dessa fiskepartnerskapsavtal ska omvandlas till utvecklingsprojekt för lokalt hållbart fiske.

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Livsmedelspolitik (MJU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om livsmedel.
Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU21 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (SD) – under punkt – 1 – vildsvinsprodukter, –

- (S) – -”- – 2 – hantering av björnkött,

- (MP,V) – -”- – 3 – ursprungsmärkning av – – – – livsmedel, –

- (MP,SD) – -”- – 4 – obligatorisk ursprungsmärkning – – – av animaliska produkter,

- (S) – -”- – 6 – efterlevnad av regler om – – – – ursprungsmärkning,

- (SD) – -”- – 7 – obligatorisk märkning av – – – – livsmedel med hög salthalt,

- (S,V) – -”- – 8 – märkning av salt, socker och – – – – fett,

- (MP) – -”- – 9 – nationell strategi för att minska – – – salt,

- (S) (MP,V) – -”- – 10 – mål för offentlig konsumtion av – – – ekologiska livsmedel,

- (MP,V) – -”- – 13 – antibiotika i livsmedel,

- (SD) – -”- – 15 – livsmedelskontroll,

- (SD,V) – -”- – 16 – sanktioner,

- (MP, V) – -”- – 17 – dricksvatten.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Kommissionens förslag om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 180.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen (MJU23)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:182.

Ärendet bordlades.

§ 5

Hushållning med havsområden (MJU24)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:186 och en motion

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 april 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:32

§ 1 - 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

-

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

O

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

O

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

-

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

O

Lolo Lindström (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

X

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

X

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.