Protokoll utskottssammanträde 2013/14:32

Näringsutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32

DATUM

2014–04–29

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Utrikesdepartementet

Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 8 maj 2014.

Vid besöket närvarade även politiskt sakkunnige Andreas Hatzigiorgiou, departementsråd Kajsa B Olofsgård, ämnesråd Paula Wennerbolm, ministerråd Anders Kviele, kansliråd Catarina Hedlund och departementssekreterare Markus Lundgren, Utrikesdepartementet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:31.

§ 3

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen (NU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 3 justerades.

§ 4

Vissa lagändringar inför en ny programperiod (NU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:175.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 24 justerades.

§ 5

Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering (NU20)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:159 om bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förbättrad konkurrenstillsyn (NU25)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:135 om förbättrad konkurrenstillsyn.

Ärendet bordlades.

§ 7

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2013/14:101 om årsredovisning för staten 2013.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 8

Indelning i utgiftsområde

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:100 om punkterna 2-4.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 9

Vårändringsbudget för 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:99 om vårändringsbudget för 2014.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 10

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkommet EU-dokument

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 6 maj 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:32

§ 1

§ 2-3

§ 4

§ 5-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

O

X

X

X

Lars Hjälmered (M)

X

X

X

X

Jennie Nilsson (S)

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

X

X

X

Olof Lavesson (M)

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

X

X

X

X

Eva Flyborg (FP)

X

X

X

X

Börje Vestlund (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Anna Hagwall (SD)

X

X

X

X

Kent Persson (V)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Johansson (M)

X

X

X

X

Berit Högman (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

X

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

O

O

O

O

Daniel Bäckström (C)

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.