Protokoll utskottssammanträde 2013/14:32

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32

DATUM

2014-05-27

TID

09.00–09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:31.

§ 2

Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Statssekreterare Minna Ljunggren, Justitiedepartementet, återrapporterade från mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 3–4 mars 2014.

§ 3

Ett öppet och säkert EU

Utskottet överlade med statssekreterare Minna Ljunggren, Justitiedepartementet, om ett öppet och säkert EU, i de delar som avser utskottets beredningsområde.

Underlaget utgjordes av COM(2014) 154, faktapromemoria 2013/14:FPM68, förslag till rådsslutsatser (doknr. 9531/14) och rådspromemoria daterad 2014-05-20 till punkt 11 vid RIF-rådets möte den 5–6 juni 2014.

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt angiven i rådspromemorian var: Sverige anser att dokumentet som har presenterats inför rådsmötet ger en bra bild av tidigare diskussioner och medlemsstaternas uppfattning. Det råder samsyn om viktiga generella principer såsom att det finns behov av att konsolidera, genomföra och tillämpa redan antagen lagstiftning på området liksom att det behövs en fortsatt integrering av den yttre dimensionen för ett mer framgångsrikt genomförande av politikområdet. Vidare att utvecklingen av området ska baseras på reella behov samt att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras.

Det finns områden som särskilt bör betonas i de strategiska riktlinjer som Europeiska rådet ska fastställa:

Utgångspunkten för Sveriges del är att den viktigaste garantin för solidaritet inom EU är ett välfungerande gemensamt europeiskt asylsystem, där alla medlemsstater lever upp till den gemensamma lagstiftningen och där asylsökande får sin ansökan prövad på ett likvärdigt sätt. EASO (European Asylum Support Office) har en central funktion genom att underlätta, samordna och stärka det praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna, i syfte att förbättra genomförandet av det gemensamma asylsystemet.

Sverige anser att vidarebosättning är det snabbaste, säkraste och mest humana sättet för EU:s medlemsstater att bidra till att lindra den svåra situationen för flyktingar och andra skyddsbehövande i utdragna flyktingsituationer. Sverige uppmanar alla medlemsstater att ansluta sig till UNHCR:s arbete med vidarebosättning och öka antalet platser till EU samt vara lyhörda för UNHCR:s prioriteringar och appeller.

Sverige vill att viseringspolitiken framhålls som ett instrument för effektivt migrationshantering, i syfte att motverka risker för irreguljär migration. Viseringsinstrumentet är samtidigt ett instrument som kan användas för att uppmuntra till viktiga reformer i EU:s närområde samt bidra till ekonomisk tillväxt. Det är viktigt att båda dessa aspekter lyfts fram.

– – –

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

MP-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Programmet bör inriktas på att styra resurser och insatser för att garantera rätten till asyl, ett gemensamt ansvarstagande för mottagandet och livräddande insatser för migranter i nöd. Lagliga vägar för att ta sig till EU och söka asyl måste upprättas. Förslag om att använda humanitära visum ska stöttas. Vi kan inte acceptera att fler migranter dör på sin flykt till Europa. Lagstiftning som kriminaliserar människor som bistår migranter som är i nöd bör ändras.

EU-gemensamma medel ska inte användas till att finansiera tvångsvist återvändande, utan fokusera på självmant återvändande och stöd till ursprungsländers stöd till återvändande. Principen om non-refoulement ska alltid respekteras.

Det ska inte vara möjligt för vare sig medlemsländer eller Frontex att ingå avtal om utlämnanden till tredjeland, utan att skyddet för mänskliga fri- och rättigheter kan garanteras för de som utlämnas. Möjligheten för Frontex att ingå avtal med tredjeland måste begränsas och avtalen måste vara transparenta. Frontex måste ställas under parlamentarisk kontroll.

Allt otillbörligt och långvarigt frihetsberövande står i strid med internationell och europeisk rätt och åtgärder för att frihetsberöva migranter ska alltid vara föremål för ett administrativt beslut och vara vederbörligen motiverade och tillfälliga. Det är orimligt att hålla asylsökande fängslade. Personer som söker asyl är inte misstänkta för något brott, utan söker skydd, och ska behandlas som just skyddsbehövande, inte som brottslingar.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Kommissionen har i COM(2014) 154 framställt sin syn på en rad politiska prioriteringar för det framtida samarbetet som ska syfta till ett mer öppet och säkert EU. Jag kan i vissa delar instämma i betydelsen av att medlemsstaterna bör samarbeta vad gäller åtgärder mot bl.a. människohandel och organiserad brottslighet samt åtgärder för att förbättra återvändandet av utlänningar till hemlandet. Jag ställer mig dock kritisk till skrivelsen då dess huvudsakliga innehåll berör ökad rörlighet över gränserna. Exempelvis anges det uttryckligen att ”det nu är dags att konsolidera detta i en mer konsekvent gemensam migrationspolitik för EU”. Dagens system för jobbmatchning genom Eures och kompetenskartan bör inte förbättras eller utvidgas så att den även omfattar tredjelandsmedborgare. Vidare bör erkännande av examensbevis och yrkeserfarenhet från utlandet vara en fråga för nationella myndigheter att hantera då olika länder har olika former av utbildningar och examen. Likaså bör de migrationspolitiska frågorna vara en fråga som sköts på nationell nivå, inte genom påtryckningar från överstatliga instanser.

Jag är inte motståndare till arbetskraftsinvandring från tredje land, men den bör vara i enlighet med den implementering av blåkortsdirektivet som Sverigedemokraterna har föreslagit.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Det överordnade målet för EU:s arbete kring programmet bör vara att garantera asylrätten och att insatser och resurser används med detta som syfte. Sverige bör verka för att skapa lagliga vägar att söka asyl i Europa och regeringen bör därför ställa sig bakom kommissionens förslag om att hitta en samsyn om humanitära viseringar.

EU har träffat återtagandeavtal med en lång rad länder, bl.a. Ryssland, Ukraina och Pakistan. Genom avtalen görs dessa länders myndigheter till agenter för EU-länderna när det gäller utvisning av tredjelandsmedborgare från EU. Återtagandeavtal och viseringskrav på diktaturer eller länder i krig och konflikt bidrar till att förlägga gränskontrollen långt utanför Europa. Detta riskerar i sin tur att kränka asylrätten. Ingen får nekas visum till Sverige med hänvisning till att personen kan komma att söka asyl. Resurser bör inte användas för att finansiera tvångsutvisningar utan det frivilliga återvändandet ska prioriteras. Regeringen bör därför ta initiativ till att EU:s politik beträffande återtagandeavtal förändras på ett sådant sätt att asylrätten inte inskränks. Vidare bör regeringen verka för att korta ned listan över visumpliktiga länder och för att visumkrav inte ska användas för att stänga ute flyktingar och därmed undergräva Genèvekonventionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Arbetsgruppen för Medelhavet

Statssekreterare Minna Ljunggren, Justitiedepartementet, informerade utskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 5

Särskilt ömmande omständigheter (SfU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:216 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SfU21.

S- och V-ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (SfU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:227 och motioner.

Utskottet bordlade ärendet.

§ 7

Kanslimeddelanden

Anmäldes:

  • – Parlamentariskt besök från Bosnien den 4 juni 2014.

– Besök av Rumäniens talman den 17 juni 2014.

– Inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
3 juni kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 juni 2014


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:32

§ 1

§ 2

§ 3–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunnar Axén (M), ordf.

X

X

X

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Finn Bengtsson (M)

Kurt Kvarnström (S)

Hans Backman (FP)

X

X

X

Shadiye Heydari (S)

X

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Gunvor G Ericson (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

X

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

SUPPLEANTER

Eva Lohman (M)

X

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

O

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Maria Ferm (MP)

X

X

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

Agneta Luttropp (MP)

Roger Lamell (S)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.