Protokoll utskottssammanträde 2013/14:32

Trafikutskottets protokoll 2013/14:32

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32

DATUM

2014-05-13

TID

Kl. 11.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:31.

§ 2

Vissa vägtrafikfrågor (TU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:181 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU13.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Taxifrågor (TU18)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:223 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Frågor om transportinfrastruktur (TU20)

Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:131 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2013/14:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-05-27

Anders YgemanTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:32

§ 1-2

§ 3-7

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

X

Monica Green (S)

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

Sten Bergheden (M)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

Lars Johansson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Annelie Enochson (KD)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Siv Holma (V)

X

X

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

O

O

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

Christer Akej (M)

O

O

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

X

X

Annika Lillemets (MP)

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Lars Ohly (V)

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


TRAFIKUTSKOTTET

2014-05-13

Bilaga 2

till protokoll

2013/14:32

Inkommen skrivelse 2013/14

Utsända inför sammanträdet

X-trafiken i Gävleborgs län
Privatperson, Stockholm

Ja

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.