Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

Tisdagen den 13 maj 2014

TID

11.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Förslag till beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

Statssekreteraren Christina Ramm-Ericson, Arbetsmarknadsdepartementet, inledde med en kort återrapport från informella ministermötet den 30 april 2014 i Aten.

Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statssekreteraren Christina Ramm-Ericson, om förslag till beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag (KOM (2014) 221) och faktapromemoria 2013/14:FPM80.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet.

2.

Rådsslutsatser om integration av tredjelandsmedborgare i EU

Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statssekreteraren Jan-Ove Jerrestål, Arbetsmarknadsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om integration av tredjelandsmedborgare i EU.

Underlaget utgjordes av överläggningspromemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet den 8 maj 2014 och utkast till rådsslutsater.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamoten anmälde avvikande mening (bilaga 2).

Vid överläggningen närvarade tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet.

3.

Förslag till beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 221.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

4.

5.

6.

2014 års vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:198 och motioner.

Ärendet bordlades.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

7.

Kanslimeddelanden

Ingenting förekom under denna punkt.

8.

9.

10.

Internationella möten och inkommande besök

Ordföranden informerade om tre internationella besök,

27 maj Bremens delstatsparlament,

3 juni Mongoliets parlament och

4 juni Bosniens parlament.


Övriga frågor

Utskottet beslutade att inhämta upplysningar från Arbetsförmedlingen i fråga om de felaktiga utbetalningarna.


Nästa sammanträde

Tisdagen den 27 maj kl. 09.00.

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica Polfjärd


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

X

Ylva Johansson (S)

X

Maria Plass (M)

X

Raimo Pärssinen (S)

Katarina Brännström (M)

X

Maria Stenberg (S)

Gustav Nilsson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Christer Nylander (FP)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Johan Andersson (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Mehmet Kaplan (MP)

Andreas Carlson (KD)

Mattias Karlsson (SD)

X

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

X

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

X

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.