Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-08-22

TID

10.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Björn Wessman från miljö- och jordbruksutskottets kansli samt Martin Brothén från utrikesutskottets kansli fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

§ 3

Insatser och utmaningar vid skogsbranden i Västmanland – de drabbade kommunernas perspektiv

Britt-Inger Fröberg, ordförande kommunstyrelsen, Surahammars kommun och Per-Olov Rapp, ordförande kommunstyrelsen, Sala kommun informerade utskottet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Länsstyrelsen presenterar sitt perspektiv med anledning av skogsbranden

Landshövding Ingemar Skogö, Västmanlands län och Lars-Göran Uddholm, räddningsledare för skogsbrandsinsatsen informerade utskottet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Centrala aktörer presenterar sina perspektiv med anledning av skogsbranden

Statssekreterare Carl von der Esch från Försvarsdepartementet,

generaldirektör Helena Lindberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, generaldirektör Peter Sandwall från Försvarsmakten, Ronnie Willman, chef för Kustbevakningsflyget, Kustbevakningen samt Karin Andersson, tjänsteägare krisberedskap, SOS Alarm informerade utskottet.

Ledamöternas frågor besvarades.


Vid protokollet

John Wernberg

Justeras – 2014-09-04

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

Eva Sonidsson (S)

Abdirizak Waberi (M)

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.