Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Justitieutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-08-28

TID

11.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

§ 2

Förslag om ändring av förordning om utredningar som utförs av Olaf

Utskottet subsidiaritetsprövade kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller inrättandet av en registeransvarig för rättssäkerhetsgarantier (KOM(2014) 340).

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten för (SD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2 och 3.

§ 4

Övriga frågor


På utskottets vägnar tackade ordföranden de avgående ledamöterna för deras insatser i utskottet.

§ 5

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 9 oktober 2014

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

§ 1-5

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

Krister Hammarbergh (M)

Ewa Thalén Finné (M)

X

Kerstin Haglö (S)

X

Anti Avsan (M)

X

Christer Adelsbo (S)

Jan R Andersson (M)

Elin Lundgren (S)

Johan Pehrson (FP)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Patrick Reslow (M)

Maria Ferm (MP)

Caroline Szyber (KD)

Richard Jomshof (SD)

X

Lena Olsson (V)

SUPPLEANTER

Ann-Britt Åsebol (M)

Mattias Jonsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Anneli Karlsson (S)

Pia Hallström (M)

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.