Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-03-11

TID

11.00–11.32

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

§ 2

Extra föredragande

Ordföranden hälsade föredragande i kulturutskottet, Ingrid Skogö, välkommen som extra föredragande till utskottet.

§ 3

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2013/14:RAN1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens ansvarsnämnd 2013.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser, dnr 1451-2013/14 och dnr 1440-2013/14, anmäldes.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Minoritetsfrågor (KU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Etermediefrågor (KU28)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-03-13

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

§ 1-5

§ 6

§ 7

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

x

Lars Elinderson (M)

x

x

x

Billy Gustafsson (S)

x

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

x

Hans Hoff (S)

x

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

o

x

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

o

x

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

o

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

o

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.