Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-04-29

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2013/14:31 och 32.

§ 2

Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen (MJU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2013/14:182.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU23.

§ 3

Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel (MJU11)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:207.

Ärendet bordlades.

§ 4

Landsbygdspolitik (MJU17)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:158 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Vårändringsbudget för 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utskottets sammanträden

Utskottet beslutade att tidigarelägga sammanträdet torsdagen den 8 maj 2014 till kl. 09.15.

§ 7

Information i utskottet

Anmäldes att:

Pierre Schellekens från EU-kommissionen kommer till utskottet tisdagen den 6 maj 2014 för att informera om implementeringen av vissa djurhållningsbestämmelser m.m.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kommer till utskottet tisdagen den 27 maj 2014 för att informera om sin verksamhet med anknytning till bl.a. miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 8 maj 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:33

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

-

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

Lolo Lindström (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.