Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Näringsutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014–05–06

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Martin Valfridsson, ämnesråd Alexander Ramsey och rättssakkunniga Liv Bernitz, Justitiedepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2014.

Vid besöket närvarade även ämnesråd Anneli Skoglund, rättssakkunnige Claes Almberg och departementssekreterare Sophia Busk, Justitiedepartementet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

§ 3

Ett enhetligt patentskydd i EU (NU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:89 om ett enhetligt patentskydd i EU och motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 21 justerades.

§ 4

Förbättrad konkurrenstillsyn (NU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:135 om förbättrad konkurrenstillsyn.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 25 justerades.

§ 5

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (NU23)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:187 om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inbjudan från Miljödepartementet

Utskottet informerades om inbjudan från Miljödepartementet till seminarium om OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik den 11 juni 2014 kl. 09.30-12.30 för två ledamöter.

Utskottet beslutade att delta.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelse (enligt bilaga 2).

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 8 maj 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

Lars Hjälmered (M)

X

Jennie Nilsson (S)

Hans Rothenberg (M)

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Olof Lavesson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

X

Eva Flyborg (FP)

X

Börje Vestlund (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Anna Hagwall (SD)

X

Kent Persson (V)

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Johan Johansson (M)

X

Berit Högman (S)

X

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Daniel Bäckström (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.