Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-06-03

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Inspektionen för socialförsäkringen

Generaldirektör Per Molander, projektledare Niklas Österlund och projektledare Marcela Cohen Birman informerade om inspektionens rapporter

2014:5 Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron

2014:7 Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

§ 3

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande (SfU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:197 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SfU20.

–

S-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Cirkulär migration och utveckling (SfU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:213 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SfU13.

S-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige (SfU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:217 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SfU22.

SD-ledamoten anmälde en reservation.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (SfU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:227 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SfU19.

S-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 juni 2014 kl. 8.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 juni 2014


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

§ 1–7

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunnar Axén (M), ordf.

X

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Finn Bengtsson (M)

X

Kurt Kvarnström (S)

X

Hans Backman (FP)

X

Shadiye Heydari (S)

Solveig Zander (C)

X

Jasenko Omanovic (S)

Gunilla Nordgren (M)

X

Gunvor G Ericson (MP)

Emma Henriksson (KD)

X

David Lång (SD)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

SUPPLEANTER

Eva Lohman (M)

Annelie Karlsson (S)

X

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

X

Ann-Britt Åsebol (M)

Maria Ferm (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

Agneta Luttropp (MP)

Roger Lamell (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.