Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-06-12

TID

8.00–8.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

2 §

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

3 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

4 §

Statens kunskapsspridning till skolan (UbU23)


Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:95.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU23.

5 §

Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24)


Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:193.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU24.

6 §

Statens tillsyn över skolan (UbU25)


Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:200 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU25.

S-ledamöterna anmälde en reservation.

7 §

Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning (UbU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:229 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU27.

MP och V-ledamöterna anmälde en reservation.

8 §

Subsidiaritetsärenden


Utskottet beslutade att delegera till presidiet att besluta om beredningsåtgärder med anledning av eventuella subsidiaritetsprövningar m.m. under sommaruppehållet i kammararbetet 2014.

9 §

Uppföljning och utvärdering

Utskottet informerades om och diskuterade uppföljningsarbetet under valperioden.

Vid protokollet

Annelie Jonsson

Justeras onsdagen den 18 juni 2014

Tomas Tobé


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

§ 1-2

§ 3-7

§ 8-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordförande

X

X

X

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Louise Malmström (S)

X

X

X

Jan Ericson (M)

Thomas Strand (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Tina Acketoft (FP)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

X

Yvonne Andersson (KD)

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

SUPPLEANTER

Michael Svensson (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

Björn Samuelson (M)

X

X

X

Cecilia Dalman Eek (S)

X

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Stefan Käll (FP)

Åsa Lindestam (S)

Emil Källström (C)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

Johnny Skalin (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

X

Pia Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Christer Nylander (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M)

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.