Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

Tisdagen den 27 maj 2014

TID

09.00 – 09:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Information från Arbetsförmedlingen

Generaldirektör Mikael Sjöberg informerade om de felaktiga utbetalningarna.

2.

2014 års vårproposition (AU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:100 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:AU5y.

S-, MP-, och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

3.

Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända (AU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:199 och motioner.

Ärendet bordlades.

4.

5.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:33.

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att debatterna för AU9 och AU10 är flyttade från den 25 juni till den 23 juni.

6.

Internationella möten och inkommande besök

Ingenting förekom under denna punkt.

7.

9.

Övriga frågor

Ingenting förekom under denna punkt.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 5 juni kl. 10.00.

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica Polfjärd


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:34

1–5

6–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

X

X

Ylva Johansson (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Raimo Pärssinen (S)

Katarina Brännström (M)

X

X

Maria Stenberg (S)

Gustav Nilsson (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Christer Nylander (FP)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Mehmet Kaplan (MP)

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

Mattias Karlsson (SD)

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

O

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

O

O

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.