Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Finansutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-04-03

TID

10.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information inför Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten 2014
Finansminister Anders Borg, riksbankschef Stefan Ingves och biståndsminister Hillevi Engström informerade utskottet och utrikesutskottet om Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten 2014 och svarade på frågor från ledamöterna.

§ 2

Information om aktuella EU-frågor

Finansminister Anders Borg informerade utskottet om aktuella EU-frågor och svarade på frågor från ledamöterna.

§ 3

Anmälningar
- Den uppdaterade ärende- och sammanträdesplanen för våren 2014
anmäldes och godkändes.

- Utskottet beslutade att flytta datumet för avslutningsmiddagen till
tisdag den 17 juni.

§ 4

Riksbankens förvaltning 2013 (FiU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av framst. 2013/14:RB1 och 2013/14:RB2, redog. 2013/14:RR2 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU23.

SD- ledamoten anmälde en reservation och V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

Tid för inlämnande av reservationen och yttrandet sattes till kl.14.00 samma dag.

§ 5

Årliga skrivelsen om EU

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över

Skrivelse 2013/14:115 och motioner.

Utskottet beslutade att lämna ett yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 6

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr: 2013/14:31 och 32.

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdag den 8 april kl.11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14: 34

Ledamöter

§1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

-

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

-

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Göran Pettersson (M)

O

Jörgen Hellman (S)

X

Peder Wachtmeister (M)

X

Bo Bernhardsson (S), ordförande

X

Carl B Hamilton (FP)

X

Marie Nordén (S)

X

Per Åsling (C)

X

Sven-Erik Bucht (S)

X

Staffan Anger (M)

X

Per Bolund (MP)

-

Anders Sellström (KD)

-

Sven-Olov Sällström (SD)

X

Ulla Andersson (V)

X

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

X

Ardalan Shekarabi (S)

X

Edip Noyan (M)

O

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft ( MP)

X

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

O

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

X

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.