Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-05-06

TID

11.00 – 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Louise Dreifeldt, M-kansliet fick närvara under punkt 1, Information från EU-kommissionen.

§ 2

Information från EU-kommissionen

Chefen för EU-kommissionens representation i Sverige, Pierre Schellekens med medarbetare, informerade utskottet om medlemsländernas implementering av vissa djurhållningsbestämmelser.

§ 3

Ny lag om virkesmätning (MJU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2013/14:177
Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU22.

(SD) anmälde en reservation under punkten lagförslaget. –

§ 4

Hushållning med havsområden (MJU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2013/14:186 och en motion.
Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU24.

Följande reservationer anmäldes:

- (MP,V) – under punkt – 2 – ekologiska aspekter,
- (V) – -”- – 4 – internationell samordning.

§ 5

2014 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över prop. 2013/14:100 punkt 3.

Frågan bordlades.

§ 6

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse för kännedom enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 8 maj 2014 kl. 09.15.

Vid protokollet

Justeras den 27 maj 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:34

§ 1

§ 2-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

-

-

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

-

-

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Anita Brodén (FP)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Roger Tiefensee (C)

-

-

Pyry Niemi (S)

-

X

Christer Akej (M)

-

-

Helena Leander (MP)

-

-

Irene Oskarsson (KD)

X

X

Josef Fransson (SD)

-

X

Jens Holm (V)

X

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

X

Lolo Lindström (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

-

X

Kew Nordqvist (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.