Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Näringsutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014–05–08

TID

10.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Utrikesdepartementet

Politisk sakkunnige Jens Söderblom, kansliråd Maria Ramstedt och departementssekreterare Åsa Botes, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2014.

Vid besöket närvarade även departementsråd Per-Arne Hjelmborn och departementssekreterare Frank Svensson, Utrikesdepartementet.

§ 2

Information från Näringsdepartementet

Departementsråd Jon Simonsson och departementssekreterarna Dinka Jasarevic och Mikael Gröning, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2014.

Vid besöket närvarade även kansliråd Jeanette Edblad, Näringsdepartementet.

§ 3

Information från Oberoende elhandlare

Ordförande Johan Öhnell och kanslichef Bo Lindörn, Oberoende elhandlare, lämnade synpunkter på förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:33.

§ 5

Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering (NU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:159 om bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 20 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 dels av S-ledamöterna, dels av MP-ledamoten, dels av SD-ledamoten, dels av V-ledamoten.

vid punkt 3 av MP-ledamoten,

vid punkt 4 dels av S-ledamöterna, dels av MP- och V-ledamöterna.

§ 6

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (NU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:187 om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 23 justerades.

§ 7

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (NU26)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:206 om herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Ärendet bordlades.

§ 8

Partnerskapsöverenskommelsen (NU27)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:218 om partnerskapsöverenskommelsen.

Ärendet bordlades.

§ 9

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Utskottet beslutade att inhämta information från Regeringskansliet (Finansdepartementet) avseende proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Den efterfrågade informationen gäller huruvida mikroproducenter har möjlighet att erhålla skattereduktion i de fall de tar betalt för den el som matas in på elnätet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Återreglering av viss flygtrafiktjänst

Utskottet behandlade fråga om yttrande till trafikutskottet över fråga om återreglering av viss flygtrafiktjänst i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 11

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 27 maj 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-6

§ 7

§ 8-9

§ 10-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

X

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

O

Lars Hjälmered (M)

X

X

X

X

X

X

X

Jennie Nilsson (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

O

X

O

O

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

X

X

X

O

X

X

Olof Lavesson (M)

X

X

X

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

Eva Flyborg (FP)

Börje Vestlund (S)

X

X

X

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

X

X

Anna Hagwall (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Kent Persson (V)

X

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

X

X

X

X

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

X

X

X

X

Johan Johansson (M)

O

O

O

X

X

X

X

Berit Högman (S)

O

O

O

O

X

O

X

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

X

X

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

O

X

X

X

X

X

X

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Daniel Bäckström (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.