Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Socialutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-04-29

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av TLV och Socialdepartementet

Företrädare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Socialdepartementet informerade om vad det innebär när läkemedel lyfts ur förmånen. Vidare informerades om förbättrad läkemedels-användning. Deltagarlista bifogas som bilaga 2.

§ 2

Information av Riksrevisionen

Riksrevisor Jan Landahl och medarbetare informerade om granskningsrapporten Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9) Deltagarlista bifogas som bilaga 3.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:33

§ 4

Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (SoU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:96.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU25.

§ 5

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Efter genomgång av en av kansliet upprättad och tidigare utsänd promemoria konstaterade utskottet att det inte finns skäl att avge något yttrande. Konstitutionsutskottet meddelas om detta genom detta protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel (SoU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:93 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Arbetsplanen

En uppdaterad arbetsplan för veckorna 18-24 anmäldes och bifogas protokollet som bilaga 4.

§ 8

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 5 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 maj 2014
kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 maj 2014

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot:

2013/14:34

§ 1

§ 2-9

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Anders W Jonsson (C), ordf.

X

X

Lena Hallengren (S), vice ordf.

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Margareta B Kjellin (M)

X

X

Christer Engelhardt (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

Ann Arleklo (S)

X

X

Isabella Jernbeck (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

O

-

Catharina Bråkenhielm (S)

Gunnar Sandberg (S)

X

X

Rickard Nordin (C)

X

X

Agneta Luttropp (MP)

X

X

Anders Andersson (KD)

X

X

Per Ramhorn (SD)

Eva Olofsson (V)

X

X

SUPPLEANTER

Metin Ataseven (M)

X

X

Meeri Wasberg (S)

X

X

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Kent Härstedt (S)

Ellen Juntti (M)

Christina Zedell (S)

Thomas Finnborg (M)

Kurt Kvarnström (S)

Barbro Westerholm (FP)

X

X

Shadiye Heydari (S)

Ola Johansson (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

O

O

Katarina Brännström (M)

Jonas Eriksson (MP)

Magnus Sjödahl (KD)

O

O

Johnny Skalin (SD)

Rossana Dinamarca (V)

Roza Güclü Hedin (S)

Gunilla Svantorp (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ismail Kamil (FP)

Solveig Zander (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Susanna Haby (M)

Björn Söder (SD)

X

X

Margareta Larsson (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Annika Eclund (KD)

Åsa Torstensson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.