Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Trafikutskottets protokoll 2013/14:34

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-06-03

TID

Kl. 11.00 – 12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Trafikverket

Generaldirektör Gunnar Malm och Anna Lundman chef för verksamhetsområde underhåll, båda från Trafikverket, informerade om de senaste uppgifterna rörande järnvägens underhållsbehov och dess finansiering.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:33.

§ 3

Luftfartsfrågor (TU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU17.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Anders Knape, ordförande i SKL, informerade med anledning av regeringens proposition om redovisningscentraler för taxi (prop. 2013/14:223).

§ 5

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 juni 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-06-05

Anders YgemanTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:34

§ 1-3

§ 4-6

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Monica Green (S)

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

Lars Johansson (S)

Edward Riedl (M)

X

X

Stina Bergström (MP)

Annelie Enochson (KD)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Siv Holma (V)

X

X

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

Christer Akej (M)

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

O

X

Annika Lillemets (MP)

X

X

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Lars Ohly (V)

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


TRAFIKUTSKOTTET

2014-06-03

Bilaga 2

till protokoll

2013/14:34

Inkomna skrivelser 2013/14

Utsända inför sammanträdet

Trafikutskottets lagförslag – Återreglering av viss flygtrafiktjänst – står i strid med Regeringsformen och Europakonventionen
ACR Aviation Capacity Resources AB, Stockholm

RD 1856-2013/14

Ja

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.