Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-06-18

TID

07:30–08:25

08:45–08:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC) och allmänna rådet (GAC)

Utrikesminister Carl Bildt UD, lämnade information (gemensamt med EU-nämnden) inför utrikesrådet (FAC) och (GAC).

Ledamöternas frågor besvarades.

Stenografiska uppteckningar finns tillgängliga och förvaras genom EU-nämndens försorg.

Sammanträdet ajournerades kl. 08:25 och återupptogs kl. 08:45

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:33 och besöksprotokollen 2013/14:15, 2013/14:16 samt 2013/14:17.

§ 3

Kanslimeddelanden

Beslutades att:

– lägga granskning av regleringsbreven vilken delades på sammanträdesbordet till handlingarna.

Informerades om att:
– fasadbyggnadsarbeten utfanför sessionssalen pågår.
– Världsbankens Chief Operating Officer and Managing Director Sri Mulyani Indrawati kommer till Stockholm den 26-27 juni (för The Global Commission on the Economy and Climate) och tas emot kl. 16.30-17.30 av finansutskottet i Bankofullmäktiges sessionssal. Ledamot som önskar delta kan anmäla till kansliet eller ansluta.
– en granskning om Swedfund presenteras av Riksrevisionen den 27 juni.
– nästa sammanträde kommer att äga rum den 18 juli kl. 09.00 (telefonsamtal). Information om sammanträdet, kallelse och utskick kommer att mailas till ledamöterna i god tid.


§ 4

Aktuella EU-frågor

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

2013/14:FPM87

Läggs till handlingarna.

KOM(2014) 331

Läggs till handlingarna.

KOM(2014) 335

Läggs till handlingarna.

KOM(2014) 360

Läggs till handlingarna.

KOM(2014) 359

Läggs till handlingarna.

JOIN(2014) 22

Läggs till handlingarna.

JOIN(2014) 21 final

Läggs till handlingarna.

KOM(2014) 355

Läggs till handlingarna.

§ 5

Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll

Utskottet beslutar att ge presidiet tillsammans med kansliet mandat att under riksdagens sommaruppehåll inleda eventuella subsidiaritetsprövningar inom utskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Subsidiaritetsprövning av makroekonomiskt stöd till Egypten

Utskottet informerades om subsidiaritetsprövning av förslag om makroekonomiskt stöd till Egypten.

§ 7

Utrikesutskottets verksamhet 2010-14

Kanslichefen informerade om utrikesutskottets verksamhet 2010-14 enligt PM vilken delades på sammanträdesbordet till handlingarna.

§ 8

Uppdrag att justera protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera riksmötets sista protokoll.


§ 9

Övrigt

Ordförande tackade utskottet och kansliet för ett gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar.

Carina Hägg (S) tackade utskottet, ordföranden och kansliet för ett gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar.

Kanslichefen tackade utskottet, presidiet och kanslikollegorna för ett gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 18 juli 2014 kl. 09:00.

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 18 juli 2014

Sofia Arkelsten
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:34

§ 1

§ 2-10

§

§

§

§

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Urban Ahlin (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Carina Hägg (S)

X

X

Christian Holm (M)

X

X

Tommy Waidelich (S)

X

Mats Johansson (M)

X

X

Carin Runeson (S)

X

X

Fredrik Malm (FP)

X

X

Olle Thorell (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Christer Winbäck (FP)

Bodil Ceballos (MP)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

Hans Linde (V)

X

X

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

O

X

Désirée Liljevall (S)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

O

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Jeppsson (S)

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

Valter Mutt (MP)

X

X

Gustav Blix (M)

O

Peter Rådberg (MP)

Robert Halef (KD)

Johnny Skalin (SD)

O

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD)

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annelie Enochson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M)

O

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Karin Åström (S)

N = Närvarande

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.