Protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-08-25

TID

09.30–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

2 §

EU-förslag om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål

Utskottet subsidiaritetsprövade KOM(2014) 344.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Annelie Jonsson

Justeras tisdagen den 26 augusti 2014

Tomas Tobé


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:34

§ 1-2

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordförande

X

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

Betty Malmberg (M)

Louise Malmström (S)

Jan Ericson (M)

Thomas Strand (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Tina Acketoft (FP)

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Gunilla Svantorp (S)

Roger Haddad (FP)

Jabar Amin (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Carina Herrstedt (SD)

Rossana Dinamarca (V)

SUPPLEANTER

Michael Svensson (M)

Adnan Dibrani (S)

Björn Samuelson (M)

Cecilia Dalman Eek (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Stefan Käll (FP)

Åsa Lindestam (S)

Emil Källström (C)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

Johnny Skalin (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Christer Nylander (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M)

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.