Protokoll utskottssammanträde 2013/14:35

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:35

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35

DATUM

2014-05-08

TID

09.15–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:33.

§ 2

Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel (MJU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2013/14:207.

Utskottet justerande betänkande 2013/14:MJU11.

§ 3

Landsbygdspolitik (MJU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:158 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU17 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S) – under punkt – 1 – landsbygdsprogrammets – – – – jobbskapande effekter m.m.,

- (S, SD) – -”- – 2 – de gröna näringarnas arbete med – – – att utveckla varumärken, – – – – produkter och identitet,

- (SD) – -”- – 3 – betesresursinventering,

- (MP, V) – -”- – 4 – förvaltning av gemensamma – – – – resurser,

- (SD) – -”- – 5 – slaktavfall,

- (SD) – -”- – 6 – rennäringsfrågor.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen, m.m. (MJU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2013/14:180.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU18.

§ 5

Vårändringsbudget för 2014 (MJU 5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet med anledning av prop. 2013/14:99 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:MJU5y.

S- MP- och V-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 6

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över del av 2014 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:100 förslagspunkt 3.

Utskottet beslutade om följande yttrande:

Utskottet tillstyrker det i proposition 2013/14:100 punkt 3 framlagda förslaget.

Anmäldes särskilt yttrande av Matilda Ernkrans (S), Johan Löfstrand (S), Jan-Olof Larsson (S), Sara Karlsson (S), Helena Leander (MP), Jens Holm (V), Kristina Nilsson (S) och Gunnar Sandberg (S) som anförde följande:

Vi har tidigare i en avvikande mening i miljö- och jordbruksutskottets yttrande till finansutskottet över förslaget till vårändringsbudget för 2014 avvisat regeringens förslag att under året lägga ner Miljöstyrningsrådet och samla hela upphandlingsstödet under Konkurrensverket. Förslaget har kritiserats av regeringens egen utredare om offentlig upphandling, Sveriges Kommuner och Landsting, Lantbrukarnas Riksförbund och Naturskyddsföreningen. Det finns en stor rädsla för att det viktiga arbete som t.ex. Miljöstyrningsrådet bedrivit riskerar att försvinna när upphandlingsstödet koncentreras till Konkurrensverket. Konkurrensverket har vid flera tillfällen tydligt understrukit vikten av att i första hand främja den fria konkurrensen framför att ställa hårda sociala, miljömässiga eller djurskyddskrav i upphandlingen. Det kan också vara svårt för en myndighet, som Konkurrensverket, att ge tydliga råd i upphandlingar. Miljöstyrningsrådet har i dag en friare roll att göra just det.

Regeringen föreslår i 2014 års ekonomiska vårproposition att de ändamål och verksamheter som avser upphandlingsstöd och som bl.a. finansieras från anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv.

Vår uppfattning att Miljöstyrningsrådet bör bevaras i sin nuvarande form kvarstår även om vi nu valt att inte anmäla någon avvikande mening i detta ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Klimatpolitik (MJU20)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:209 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (MJU27)

Utskottet behandlade prop. 2013/14:141 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Svenska miljömål (MJU28)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:145 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2013/14:101.

Utskottet beslutade att ej avge yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 12

Parlamentariskt besök från Uganda

Utskottet beslutade att ta emot en delegation från Ugandas parlament onsdagen den 4 juni 2014. Utskottet representeras av Kew Nordqvist (MP), Sara Karlsson (S) och Lolo Lindström (M).

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.00

Vid protokollet

Justeras den 27 maj 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:35

§ 1-2

§ 3

§ 4-7

§ 8

§ 9-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

X

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

X

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

-

-

-

-

-

Helén Pettersson i Umeå (S)

-

-

-

-

-

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

X

-

-

Anita Brodén (FP)

X

X

X

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

X

X

X

Roger Tiefensee (C)

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

-

-

-

-

-

Christer Akej (M)

X

X

X

X

X

Helena Leander (MP)

X

O

X

X

X

Irene Oskarsson (KD)

X

X

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

X

-

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

X

X

Lolo Lindström (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

X

X

X

X

-

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

X

O

O

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-05-08

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:35

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 8 – 30 april 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- och SWD-dokument

KOM(2013) 659

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

KOM(2014) 240

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1921/2006 av den 18 december 2006 om rapportering av statistiska uppgifter om landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna

KOM(2014) 241

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utgifter för EGFJ system för tidig varning nr 1-4/2014

K-dokument

K(2014) 2256

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.4.2014 om ändring av bilagorna till genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller djurhälsokrav
avseende blåtunga och epizootisk hemorragisk sjukdom

K(2014) 2475

Kommissionens genomförandebeslut av den 16.4.2014 om överföring av tilldelade utsläppsenheter till partsdepåkontot i Finlands register

K(2014) 2729

Kommissionens genomförandebeslut av den 16.4.2014 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i mars 2014

K(2014) 2601

Kommissionens genomförandebeslut av den 24.4.2014 om åtgärder för att förhindra att skadegörare introduceras i och sprids inom unionen

vad gäller vissa frukter och grönsaker med ursprung i Indien

Antagna dokument

Antagna dokument 10-13 mars 2014

Antagna dokument 2 - 3 april 2014

Fakta-PM

FPM2013/14:69

Meddelande om medborgarinitiativet om vatten och sanitet

FPM2013/14:70

Direktiv om mjölkproteinerna kaseiner och kaseinater

FPM2013/14:72

Förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Rådsrapporter

Jordbruksråd 14 april 2014

Rapport från möte i Jordbruksrådet den 14 april 2014 i Luxemburg

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.