Protokoll utskottssammanträde 2013/14:35

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:35

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35

DATUM

2014-09-18

TID

13.00–13.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Christina Fredin, kanslichef socialutskottet, fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Kommissionens förslag om ändring i Dublinförordningen när det gäller ensamkommande barn

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 382.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom asylpolitiken bör avgöras på nationell nivå och inte på överstatlig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Vid protokollet

Justeras den 18 september 2014


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:35

§ 1–3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunnar Axén (M), ordf.

X

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

Mikael Cederbratt (M)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Finn Bengtsson (M)

Kurt Kvarnström (S)

X

Hans Backman (FP)

Shadiye Heydari (S)

Solveig Zander (C)

X

Jasenko Omanovic (S)

Gunilla Nordgren (M)

X

Gunvor G Ericson (MP)

Emma Henriksson (KD)

X

David Lång (SD)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

SUPPLEANTER

Eva Lohman (M)

X

Annelie Karlsson (S)

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

Kerstin Haglö (S)

Johan Hedin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Maria Ferm (MP)

X

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

Agneta Luttropp (MP)

Roger Lamell (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.