Protokoll utskottssammanträde 2013/14:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:36

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36

DATUM

2014-05-27

TID

09.00 – 10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:34 och 2013/14:35.

§ 2

Klimatpolitik (MJU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:209 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU20 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S,MP,V) – under punkt – 1 – internationell klimatpolitik, –

- (S) (SD) – -”- – 2 – klimatmål på EU-nivå,

- (S,MP,V) – -”- – 3 – EU:s system för handel med – – – – utsläppsrätter, –

- (MP,V) – -”- – 4 – golvpris för utsläppsrätter,

- (S,V) – -”- – 5 – sektorsvisa klimatmål inom EU,

- (SD) – -”- – 6 – förnybar energi inom EU:s – – – – ramverk,

- (SD) – -”- – 7 – markanvändning för – – – – utläppsberäkning inom EU,

- (SD) – -”- – 8 – internationella krediter inom – – – – EU:s ramverk,

- (MP,V) (SD) – -”- – 9 – hållbara bränslen,

- (MP,V) – -”- – 10 – utsläppskrav för bilar,

- (S)(V) – -”- – 11 – nationella klimatmål,

- (S,MP,V) – -”- – 12 – klimatpolitiskt ramverk,

- (V) – -”- – 13 – utsläppsminskningar i Sverige,

- (SD) – -”- – 14 – koldioxidläckage,
- (V) – -”- – 15 – Sveriges intäkter från – – – – utsläppshandeln,

- (S,MP,V) – -”- – 16 – överskott av utsläppsrätter,

- (S) (MP,V) – -”- – 18 – konsumtionsbaserad statistik,

- (S,MP) (SD) – -”- – 19 – nationell klimatanpassning,
- (SD) – -”- – 20 – energiforskning,

- (S,V) – -”- – 21 – strategier för renare luft,
- (S) – -”- – 22 – strategiskt arbete mot – – – – försurning,

- (S,MP,V) – -”- – 23 – partikelhalten i städernas luft,

- (SD) – -”- – 24 – vindkraftens miljöpåverkan.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Lag om handel med timmer och trävaror (MJU25)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:183 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (MJU26)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:214 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ändringar i fiskelagen (MJU29)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:184 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag om vetenskaplig granskning av livsmedelsfrågor

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 246.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 juni 2014 kl. 08.00.

§ 10

Information från Sveriges geologiska undersökning, SGU

Generaldirektör Lena Söderberg med medarbetare lämnade information om myndighetens verksamhet med anknytning till bl.a. miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

Vid protokollet

Justeras den 4 juni 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:36

§ 1 – 4

§ 5 - 10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

-

-

Rune Wikström (M)

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Anita Brodén (FP)

X

X

Sara Karlsson (S)

-

-

Roger Tiefensee (C)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Christer Akej (M)

X

X

Helena Leander (MP)

X

O

Irene Oskarsson (KD)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

SUPPLEANTER

Vankant

Kristina Nilsson (S)

X

X

Lolo Lindström (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-05-27

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:36

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 21 maj 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2014) 233

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas ansträngningar under 2012 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter

KOM(2014) 246

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

KOM(2014) 254

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Innovation i den blå ekonomin: Utnyttjande av havens potential för sysselsättning och tillväxt

KOM(2014) 265

Förslag till Europaparlamentets och rådets förornding om förbud mot fiske med drivgarn, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 812/2004, (EG) nr 2187/2005 och (EG) nr 1967/2006 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 894/97

KOM(2014) 267

Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar avseende förslag till ändringar av bilagorna till konventionen om skydd av flyttande vilda djur vid partskonferensens elfte möte

K-dokument

K(2014) 2763

Kommissionens genomförandebeslut av den 29.4.2014 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller godkännande av nationella åtgärder för att förhindra att herpesvirus OsHV-1 µvar introduceras i vissa områden i Irland och Förenade kungariket

K(2014) 2774

Kommissionens beslut av den 2.5.2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter

K(2014) 2785

Kommissionens genomförandebeslut av den 29.4.2014 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EFJLU) för räkenskapsåret 2013

K(2014) 2792

Kommissionens genomförandebeslut av den 29.4.2014 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för räkenskapsåret 2013

K(2014) 2976

Kommissionens genomföranebeslut av den 12.5.2014 vad gäller standardkraven för rapporter inom de nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser som medfinansieras av unionen och om upphävande av kommissionens beslut 2008/940/EG

K(2014) 3059

Kommissionens genomförandebeslut av den 15.5.2014 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga tillfälliga godkännanden som beviljats de verksamma ämnena pinoxaden och meptyldinokap

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.