Protokoll utskottssammanträde 2013/14:36

Näringsutskottets protokoll 2013/14:36

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36

DATUM

2014–06–03

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Daniel Johansson, lämnade information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 12 juni 2014.

Vid besöket närvarade även ämnessakkunniga Fredrik Nordlund och Daniel Waluszewski samt departementssekreterarna Anna Karin Cederblad, Per-Anders Widell och Jenny Malmberg, Näringsdepartementet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:35.

§ 3

Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-regler (NU22)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:221 om konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler.

Ärendet bordlades.

§ 4

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (NU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:206 om herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Ärendet bordlades.

§ 5

Beredning av ärenden under sommaren

Utskottet informerades om eventuellt inkommande ärenden under sommaren.

§ 6

Utskottets subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet

Utskottet beslutade dels att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över ett eventuellt inkommet subsidiaritetsärende under sommaruppehållet, dels att vid behov sammanträda tisdagen den 2 september 2014 kl. 11.00.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 juni 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 5 juni 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:36

§ 1

§ 2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

X

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

O

O

X

Lars Hjälmered (M)

X

X

X

Jennie Nilsson (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

X

X

Olof Lavesson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

X

X

X

Eva Flyborg (FP)

X

X

X

Börje Vestlund (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Anna Hagwall (SD)

X

X

X

Kent Persson (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

O

X

X

Johan Johansson (M)

O

O

O

Berit Högman (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

X

X

O

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Daniel Bäckström (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande