Protokoll utskottssammanträde 2013/14:36

Trafikutskottets protokoll 2013/14:36

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36

DATUM

2014-06-12

TID

Kl. 08.00 - 08.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:35.

§ 2

Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. (TU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:131, skrivelse 2013/14:233 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU20.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (TU21)

Utskottet behandlade betänkande 2013/14:TU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden.

Utskottet justerade betänkande.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Utskottet behandlade sammanställning av inkomna EU-dokument från tiden 13 mars - 9 juni 2014.

§ 5

Fördjupad studie om sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft

Utskottet fattade beslut om en fördjupad studie om sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft baserat på den projektplan om tagits fram av utskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Anmälan till protokollet

Företrädare för utskottet tog emot en tysk delegation från delstatsparlamentet från Sachsen-Anhalt tisdagen den 10 juni 2014.

Företrädare för utskottet deltog på informationsmöte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den 10 juni 2014.

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-06-26

Anders YgemanTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:36

§ 1-

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

Monica Green (S)

Jessica Rosencrantz (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Lars Tysklind (FP)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

Lars Johansson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Stina Bergström (MP)

Annelie Enochson (KD)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Siv Holma (V)

X

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

O

Roza Güclü Hedin (S)

X

Christer Akej (M)

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

Annika Lillemets (MP)

Lise Nordin (MP)

X

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

X

Lars Ohly (V)

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.