Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Protokoll utskottssammanträde 2013/14:37

Finansutskottets protokoll 2013/14:37

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:37

DATUM

2014-04-15

TID

11:00-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet

Statssekreterarna Susanne Ackum och Oscar Wåglund Söderström

informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Inhämtande av yttrande över Årsredovisning för staten 2013

Finansutskottet beslutade att bereda samtliga utskott tillfälle att senast

tisdag 27 maj yttra sig över skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2013

med eventuella motioner.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Anmälningar

Marie Nordén och Göran Pettersson rapporterade från IMF:s och Världsbankens vårmöte.

Tf kanslichef informerade utskottet om att KU berett FiU möjlighet att yttra sig över proposition 173 En utvecklad budgetprocess och de motioner som berör FiU:s beredningsområde. Yttrandet ska vara KU tillhanda senast den 7 maj. Tf kanslichef informerade vidare att enligt FiU:s ärendeplanering ska ärendet beredas den 29 april och eventuellt justeras den 6 maj.

Arbetsgruppen för förberedelse av den externa utvärderingen av den svenska penningpolitiken 2010-2014 informerade om hur långt dom kommit i sitt arbete. Utskottet beslutade att ta upp ärendet igen vid nästa sammanträde 29 april.

§ 4

En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (FiU31)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:161 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 29 april 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14:37

Ledamöter

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

-

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Göran Pettersson (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Peder Wachtmeister (M)

-

Bo Bernhardsson (S)

X

Carl B Hamilton (FP)

X

Marie Nordén (S)

X

Per Åsling (C)

X

Sven-Erik Bucht (S)

-

Staffan Anger (M)

X

Per Bolund (MP)

X

Anders Sellström (KD)

X

Sven-Olov Sällström (SD)

X

Ulla Andersson (V)

X

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

X

Ardalan Shekarabi (S)

X

Edip Noyan (M)

X

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft ( MP)

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

O

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.