Protokoll utskottssammanträde 2013/14:37

Socialutskottets protokoll 2013/14:37

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:37

DATUM

2014-06-03

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 § andra stycket, att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid §§ 2-3 nedan.

§ 2

EU-information

Statssekreterare Lena Furmark, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet den 20 juni. Deltagarlista, se bilaga 2.

§ 3

EU-information

Statssekreterare Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet den 19 juni. Deltagarlista, se bilaga 2.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:36

§ 5

Skrivelse från SKL (SoU20)

En skrivelse, dnr 2120-2013/14, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med synpunkter på proposition 2013/14:202 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården hade vidarebefordrats till utskottets ledamöter. Efter diskussion lades skrivelsen till handlingarna.

§ 6

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården (SoU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:202.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU20.

§ 7

Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige (SoU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:91 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU23.

S-, M-, MP-, FP-, C-, KD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 8

Patientlag (SoU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:106 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU24.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer

§ 9

Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister (SoU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:204.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU28.

§ 10

Grönbok om mobil hälsa (SoU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av Grönbok om mobil hälsa.

Utskottet justerade utlåtande 2013/14:SoU29.

§ 11

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 12

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 13

Fråga om bemyndigande

Utskottet bemyndigade ordföranden att i förekommande fall under sommaruppehållet inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

§ 14

Fråga om uppdrag för ordföranden att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera terminens sista protokoll.

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden informerade kort om utskottets avslutningsmiddag måndagen den 9 juni.

Vid protokollet

Justeras den 17 juni 2014

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot:

2013/14:37

§1-15

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Anders W Jonsson(C), ordf.

X

Lena Hallengren (S), vice ordf.

Saila Quicklund (M)

X

Margareta B Kjellin (M)

X

Christer Engelhardt (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Ann Arleklo (S)

X

Isabella Jernbeck (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Gunnar Sandberg (S)

X

Rickard Nordin (C)

X

Agneta Luttropp (MP)

X

Anders Andersson (KD)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Eva Olofsson (V)

X

SUPPLEANTER

Metin Ataseven (M)

O

Meeri Wasberg (S)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Kent Härstedt (S)

Ellen Juntti (M)

Christina Zedell (S)

Thomas Finnborg (M)

Kurt Kvarnström (S)

Barbro Westerholm (FP)

Shadiye Heydari (S)

X

Ola Johansson (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Katarina Brännström (M)

Jonas Eriksson (MP)

Magnus Sjödahl (KD)

Johnny Skalin (SD)

Rossana Dinamarca (V)

Roza Güclü Hedin (S)

Gunilla Svantorp (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ismail Kamil (FP)

Solveig Zander (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Susanna Haby (M)

Björn Söder (SD)

Margareta Larsson (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Annika Eclund (KD)

Åsa Torstensson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.