Protokoll utskottssammanträde 2013/14:38

Finansutskottets protokoll 2013/14:38

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:38

DATUM

2014-04-29

TID

11:00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Intern utfrågning av riksrevisorerna

Riksrevisorerna Jan Landahl och Claes Norgren samt stabschefen Dag Levin Sparr informerade om Riksrevisionens verksamhetsutveckling och årsredovisning. Jan Landahl kommenterade också revisionen av Riksbanken och hur fullmäktiges förslag till utdelning bör granskas.

Ledamöternas frågor besvarades.

Därefter följde Claes Norgrens redovisning av rapporterna:

- Transparensen i budgetpropositionen 2014- tillämpningen av det
finanspolitiska ramverket (RiR 2013:23)

- Statens insatser för rikskapitalförsörjning- i senaste laget (RiR 2014:1)

§ 2

Anmälningar

- Utskottet beslutade att delta med ledamöter i OECDs
parlamentarikernätverks möte i Mexico den 23-24 juni. Göran Pettersson (M)
anmälde sig och oppositionen valde att eventuellt återkomma senare med en
representant.

- Tanzanias riksrevisor Ludovick Utouh besöker utskottet den 10 juni
kl 11-13. Pia Nilsson (S) och Göran Pettersson (M) anmälde sig till mötet.

- Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 13 maj.

§ 3

Direktupphandling (FiU18)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:133 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Säkerheter vid clearing hos central motpart (FiU29)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:111.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens årsredovisning 2013 (FiU35)

Utskottet behandlade redogörelse 2013/14:RR1.

Ärendet bordlades.

§ 6

En utvecklad budgetprocess

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över
proposition 2013/14: 173 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2013/14: 36 och 37.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 6 maj kl 11.00

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14: 38

Ledamöter

§1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Göran Pettersson (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Peder Wachtmeister (M)

X

Bo Bernhardsson (S)

X

Carl B Hamilton (FP)

X

Marie Nordén (S)

-

Per Åsling (C)

-

Sven-Erik Bucht (S)

X

Staffan Anger (M)

X

Per Bolund (MP)

X

Anders Sellström (KD)

X

Sven-Olov Sällström (SD)

X

Ulla Andersson (V)

-

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

O

Ardalan Shekarabi (S)

Edip Noyan (M)

O

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft ( MP)

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

O

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.