Protokoll utskottssammanträde 2013/14:38

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:38

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:38

DATUM

2014-03-27

TID

09.00–09.24

09.53–10.23

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att EU-handläggaren Livia Spada, Sekretariatet för EU-samordning, fick närvara under § 2 och att praroeleven E.T. till ledamoten Per Bill (M) fick närvara vid dagens sammanträde.

2 §

Förslag till förordning om Europeiska politiska partier (EUPP) och stiftelser (EUPF) m.m.

Statssekreterare Oscar Wåglund-Söderström vid Statsrådsberedningen med medföljande tjänstemän från Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet och Finansdepartementet informerade utskottet om kommissionens förslag till förordning om Europeiska politiska partier (EUPP) och stiftelser (EUPF) samt i frågan om diskussionerna rörande subsidiaritet och stärkt demokratiskt legitimitet för EU.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:37.

§ 4

Kvällsseminarium

Inbjudan till kvällsseminarium om Venedigkommissionen onsdagen den 2 april 2014 anmäldes.

§ 5

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen tisdagen den 8 april kl. 12.00 i Skandiasalen om kommissionens förslag till direktiv om skydd av företagshemligheter KOM(2013) 813.

§ 6

Etermediefrågor (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Trossamfund m.m. (KU27)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Integritets- och sekretessfrågor (KU25)

Utskottet behandlade motioner. Vidare behandlade utskottet Översyn av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen 1995–2012.

Ärendena bordlades.

§ 9

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (KU29)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:51 och motion.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2013-04-01

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:38

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

-

Lars Elinderson (M)

x

Billy Gustafsson (S)

x

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

-

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Marie Granlund (S)

x

Sedat Dogru (M)

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

x

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.