Protokoll utskottssammanträde 2013/14:38

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:38

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:38

DATUM

2014-06-10

TID

08.00 – 09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Lag om handel med timmer och trävaror (MJU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:183 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU25.

Följande reservationer anmäldes:

- (V) – under punkt – 1 – bestämmelsernas placering, –

- (MP) (V) – -”- – 2 – sanktioner.

§ 2

Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (MJU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:214 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU26 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (MP,V) – under punkt – 1 – lagförslagen, –

- (MP) – -”- – 2 – ett mer flexibelt strandskydd.

§ 3

En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (MJU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:141 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU27 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (MP,V) – under punkt – 1 – ändring i miljöbalken, –

- (S) – -”- – 2 – biotopskyddet,

- (S) – -”- – 4 – ett rikt odlingslandskap,
- (V) – -”- – 5 – landsbygdsprogrammet,

- (SD) – -”- – 6 – betesmarker och lantraser,

- (MP,V) – -”- – 7 – översyn av skogsvårds- – – – – lagstiftningen,

- (S,V) – -”- – 8 – sanktioner i skogsvårds- – – – – förordningen,

- (S)(MP) – -”- – 9 – utvecklingen för skogsbrukets – – – miljöhänsyn,

- (S,MP,V) – -”- – 10 – miljömålen,

- (V) – -”- – 11 – etappmål för skydd av områden,

- (S)(MP,V) – -”- – 12 – skydd av skog m.m.,

- (V) – -”- – 13 – ökade frivilliga avsättningar,

- (S,MP,V) – -”- – 14 – kvaliteten på frivilliga – – – – avsättningar,
- (MP,V) – -”- – 15 – skogliga värdekärnor,

- (S,MP,V) – -”- – 16 – invasiva främmande arter,

- (MP)(V) – -”- – 17 – ekosystemtjänster,

- (S,MP,V) – -”- – 18 – hållbarhetsindikatorer,

- (SD) – -”- – 19 – skyddade områden,

- (MP) – -”- – 20 – marina skyddade områden,

- (MP,V) – -”- – 21 – skyddsbestämmelser i marina – – – områden,

- (S,MP,V) – -”- – 22 – biologisk mångfald i rinnande – – – vatten,

- (SD) – -”- – 23 – hav och vattendrag,

- (MP) – -”- – 24 – hotade och utrotade arter,

- (S,MP,V) – -”- – 25 – förstärkning av Svenska art- – – – – projektet,

- (MP,V) – -”- – 26 – finansiering av Svenska – – – – artprojektet m.m.

- (SD) – -”- – 27 – skyddade arter,

- (S)(SD) – -”- – 28 – EU:s naturvårdsdirektiv,

- (S) (SD) – -”- – 29 – allemansrätten,

- (S) – -”- – 30 – terrängkörning,

- (S,MP,V) – -”- – 31 – brott mot terrängkörningslagen,

- (S)(V) – -”- – 32 – rättsliga frågor.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Svenska miljömål (MJU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:145 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU28 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S,MP,V) – under punkt – 1 – miljömålssystemet, –

- (S,MP,V) – -”- – 2 – åtgärder för att nå målen,

- (SD) – -”- – 3 – elcertifikat.

§ 5

Kommissionens förslag om vetenskaplig granskning av livsmedelsfrågor

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 246.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

FN:s klimatmöte i Lima, Peru

Med anledning av regeringens inbjudan beslutade utskottet att med två ledamöter låta representera utskottet i regeringens delegation vid FN:s klimatmöte COP 20 i Lima, Peru, i december 2014. Vidare beslutades att överlämna till det nyvalda utskottet hösten 2014 att utse dessa ledamöter.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 juni 2014 kl. 08.00.

§ 9

Uppvaktning Sveriges Mjölkbönder

Representanter för Sveriges Mjölkbönder uppvaktade utskottet angående hållbar och lönsam svensk mjölkproduktion.

Vid protokollet

Justeras den 18 juni 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:38

§ 1 - 8

§ 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Anita Brodén (FP)

-

-

Sara Karlsson (S)

X

X

Roger Tiefensee (C)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Christer Akej (M)

X

X

Helena Leander (MP)

X

O

Irene Oskarsson (KD)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

SUPPLEANTER

Vakant

Kristina Nilsson (S)

Lolo Lindström (M)

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

X

X

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-06-10

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:38

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 20 maj – 4 juni 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2014) 264

Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att ingå ett partnerskapsavtal och protokoll om hållbart fiske med Republiken Liberia

KOM(2014) 264

Bilaga

KOM(2014) 281

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i det associeringsråd som inrättats genom avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan vad gäller antagande av ett beslut av associeringsrådet om att i bilaga XVIII inkludera de respektive geografiska beteckningar som skyddats inom parternas territorier.

KOM(2014) 281

Bilaga

KOM(2014) 290

Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Island om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

KOM(2014) 291

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Island vad gäller Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

KOM(2014) 295

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta inom underkommittén för sanitära och fytosanitära åtgärder som inrättas genom handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, när det gäller antagandet av dess arbetsordning.

KOM(2014) 303

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende en ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet.

K-dokument

K(2014) 3429

Kommissionens beslut av den 28.5.2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk.

K(2014) 3452

Kommissionens beslut av den 28.5.2014 om fastställande av kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vattenvärmare.

K(2014) 3468

Kommissionens beslut av den 28.5.2014 om ändring av besluten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU som en anpassning till utvecklingen när det gäller klassificering av ämnen.

K(2014) 3597

Kommissionens genomförandebeslut av den XXX om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i april 2014.

Rådsrapporter

Rapport från rådet för allmänna frågor den 13 maj 2014

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 19 maj 2014

Rapport från informellt miljöministermöte i Aten 14 maj 2

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.