Protokoll utskottssammanträde 2013/14:39

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:39

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:39

DATUM

2014-04-01

TID

10.47–11.06

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praktikant E.O. till ledamoten Phia Andersson (S) fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:38.

§ 3

Årsboken om EU

Utskottet tog upp fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2013/14:115 och motioner.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Inbjudningar

Kanslichefen anmälde inbjudningar till

- konferens om ursprungsbefolkningars rättigheter, IPU, i Bolivia den

7–9 april 2014. Utskottet beslutade att inte delta.

- Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) årsmöte den 13

april 2014. Utskottet bordlade frågan.

§ 6

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:47 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU17.

§ 7

Fri- och rättigheter (KU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:14.

MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 8

Lag om beslut i särskilda regeringsärenden (KU38)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:179.

Ärendet bordlades.

§ 9

Offentlig förvaltning (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Kommittéberättelse 2014 (KU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:103.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014–01-03

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:39

§ 1-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

x

Billy Gustafsson (S)

x

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Marie Granlund (S)

o

Sedat Dogru (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.