Protokoll utskottssammanträde 2013/14:39

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:39

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:39

DATUM

2014-06-12

TID

08.00 – 09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om den ekologiska produktionen

Utskottet överlade med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Landsbygdsdepartementet, om

KOM(2014) 179 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Handlingsplan för den ekologiska produktionens framtid i Europeiska unionen

KOM(2014) 180 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.6.2-2253-2013/14).

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen stödjer kommissionens strävan efter effektiva och enklare regler, minskad administrativ börda, rättvisa konkurrensvillkor för jordbrukare samt stärkt konsumentförtroende för ekologiska produkter. Regeringen anser att kommissionens förenklingsarbete ska ske på ett balanserat sätt som inte missgynnar eller försvårar produktionen för jordbrukarna. Om alltför många undantag tas bort finns det en risk att bristen på råvara kan bidra till att vissa ekologiska jordbruk blir tvungna att lägga ned sin verksamhet. Regeringen anser att harmonisering av regler är betydelsefullt eftersom det motverkar snedvriden konkurrens och stärker handeln. Ett gemensamt regelverk behövs för en välfungerande inre marknad. I detta fall ser regeringen dock att det kan finnas en risk att fullständig harmonisering får en negativ effekt på produktionen och därmed står i strid med förordningens syfte om att stärka ekosektorn. Regeringen vill därför verka för att rimligheten av att ta bort varje enskilt undantag beaktas. Vidare är det viktigt att sträva efter att de nya reglerna ska underlätta för bönderna att ställa om till ekologiskt jordbruk.

Regeringen stödjer kommissionens intentioner till ökat konsumentförtroende och mål att stärka eko som produktkategori. Konsumentförtroendet för ekologiska produkter är dock redan stort i Sverige, men det är viktigt att vi genom bra regler bibehåller förtroendet. Regeringen anser att det är viktigt att ökade krav och höjd kvalitet för ekologiska produkter inte leder till att vi i framtiden kommer att se färre ekologiska lantbrukare och färre ekologiska produkter på marknaden. Målet bör istället vara att reglerna ska stärka den ekologiska sektorn i sin helhet. Regeringen vill verka för en förordning och en strategi som ökar den ekologiska produktionen och bidrar till att stödja sektorns tillväxt.

Regeringen kommer även att verka för att importreglerna inte ska missgynna u-länder eller försvåra handeln med tredje land.

Regeringen har även som mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Fortsatta analyser av förslagen, inklusive bedömningar av kostnaderna och möjligheten att hantera dessa inom befintliga ramar, är nödvändiga för att kunna ta slutlig ställning i sak.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Från Sverigedemokraternas sida är vi kritiska till hur kommissionen hela tiden ges befogenheter att inskärpa förordningar med delar som ministerrådet inte har tillstyrkt genom de så kallade delegerade akterna. Vi menar därför att det i den svenska ståndpunkten ska ingå att vi motsätter oss att ge kommissionen befogenheter att anta delegerade akter.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde följande särskilda yttrande:
Den ekologiska produktionen inom EU behöver öka. Idag är endast 5,4 % av jordbruksmarken i EU ekologiskt certifierad. Vi förespråkar att EU antar ett mål om att minst 10 % av maten som produceras i EU ska vara ekologiskt odlad till år 2020.

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Jordbruks- och fiskeråd 16-17 juni 2014

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 16-17 juni 2014.

§ 3

Information om avgående grekiskt och nytt italienskt ordförandeskap
Landsbygdsdepartementet lämnade skriftlig information om det avgående grekiska och inkommande italienska ordförandeskapet i EU.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:37.

§ 5

Ändringar i fiskelagen (MJU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:184 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU29.

Följande reservationer anmäldes:

- (S) (V) – under punkt – 2 – redskapsbegränsningar, –

- (S) – -”- – 3 – licens för fisketurismföretag,

- (S) (MP,V) – -”- – 4 – fiskelicens för juridiska – – – – personer,
- (S) – -”- – 5 – försörjningskrav för fiskelicens,

- (V) – -”- – 6 – licens för fiske i – – – – näringsverksamhet,

- (MP) – -”- – 7 – fiskelicensernas giltighetstid,

- (MP,V) – -”- – 8 – fiskets miljöpåverkan m.m.,

- (S)(MP,V) – -”- – 9 – utbildningskrav,

- (MP) – -”- – 10 – kontroll av – – – – – landningsskyldigheten,

- (MP,V) – -”- – 11 – höjd beloppsgräns för – – – – sanktionsavgifter,

- (MP) – -”- – 12 – återkallelse av fiskelicens,

- (S) (MP,V) – -”- – 13 – överlåtbara fiskerättigheter.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp


På förslag från utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp beslutade utskottet att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag om utskottets arbete med uppföljning och utvärdering.

§ 4

Bemyndiganden

Ordföranden bemyndigades att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ordföranden bemyndigades att justera protokollen från sammanträdena den 10 och 12 juni 2014.

§ 5

Tack till ej kandiderande ledamöter

Ordförande tackade avgående ledamöterna Roger Tiefensee (C) och Helena Leander (MP) för deras tid i utskottet. Vid utskottets länsresa i Västerbotten hade tidigare vice ordförande Bengt-Anders Johansson (M), Anita Brodén (FP) och Lolo Lindström (M) tackats av.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 18 juni 2014

Matilda Ernkrans




MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:39

§ 1

§ 2 - 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

-

-

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Anita Brodén (FP)

-

-

Sara Karlsson (S)

X

X

Roger Tiefensee (C)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Christer Akej (M)

X

X

Helena Leander (MP)

O

O

Irene Oskarsson (KD)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

SUPPLEANTER

Vakant

Kristina Nilsson (S)

X

X

Lolo Lindström (M)

X

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

O

O

Kew Nordqvist (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

O

X

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-06-12

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:39

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 4 – 10 juni 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2014) 306

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om översyn och uppdatering av den första europeiska gemenskapens genomförandeplan i enlighet med artikel 8.4 förordning (EG) nr 850/2004 rörande långlivade organiska föroreningar

KOM(2014) 334

Rapport från kommissionen till rådet Bedömning av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna är skyldiga att betala för perioderna 1995/1996–2001/2002 (enligt artikel 3 i rådets beslut 2003/530/EG)

K-dokument

K (2014) 3590

Kommissionens beslut av den 6.6.2014 om ändring av kommissionens beslut 2012/481/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker

K (2014) 3674

Kommissionens beslut av den 5.6.2014 om ändring av besluten 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/894/EG, 2011/330/EU, 2011/331/EU och 2011/337/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter

K (2014) 3677

Kommissionens beslut av den 5.6.2014 om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.