Protokoll utskottssammanträde 2013/14:3

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3

DATUM

2013-12-05

TID

09.00–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:1 och 2 med korrigering.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att debattlista för kammardebatten måndagen den 16 december finns utdelad.

Kanslichefen ställde en fråga till utskottet om ett pressmeddelande ska formuleras med anledning av utskottets justerade betänkande. Utskottet beslutade att presidiet får mandat att godkänna ett pressmeddelande.

Kanslichefen meddelade att då detta var sista sammanträdet i det sammansatta utskottet föreslogs att ordförande ges mandat att justera protokollet från dagens sammanträde. Utskottet beslutade
i enlighet med förslaget.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:33 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UFöU1.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

Vid protokollet

Satu Saariniemi

Justeras den 5 december 2013

Sofia ArkelstenSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:3

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M), ordf.

X

Peter Hultqvist (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

Urban Ahlin (S)

Christian Holm (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Carina Hägg (S)

X

Allan Widman (FP)

Peter Jeppsson (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

Tommy Waidelich (S)

X

Mats Johansson (M)

X

Bodil Ceballos (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

X

Kent Härstedt (S)

O

Annicka Engblom (M)

Carin Runeson (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

Clas-Göran Carlsson (S)

O

Anders Hansson (M)

O

Olle Thorell (S)

X

Christer Winbäck (FP)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

O

Staffan Danielsson (C)

X

Kenneth G Forslund (S)

Johan Forssell (M)

Peter Rådberg (MP)

X

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD)

O

Hans Linde (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.