Protokoll utskottssammanträde 2013/14:40

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:40

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:40

DATUM

2014-08-26

TID

11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Extra jordbruksråd den 5 september 2014

Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför det extra jordbruksrådet den 5 september 2014.

§ 2

Kommissionens lagstiftningspaket om avfall

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 1999/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter, KOM(2014)397.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten lämnade följande avvikande mening:
Även om vi anser att direktivet i vissa delar fokuserar på vällovliga åtgärder ser vi att förhållandena i EU:s medlemsstater skiljer sig signifikant från varandra. Det avfall som genereras i Sverige hanteras enligt avfallstrappan där avfallet, om det inte kan materialåtervinnas, energiåtervinns. Vi ser istället att åtgärder, där de behövs, bäst hanteras på nationell nivå. Vi anser därför att tvingande lagstiftning, som sträcker sig över hela unionen, går utöver vad som behövs för att uppnå de nationella målen och förslaget strider därför mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 10 kap. 4 § RO att begära överläggning med regeringen

Miljödepartementet om

KOM(2014) 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 1999/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.

KOM(2014) 398 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Mot ett kretsloppssamhälle: Program för ett avfallsfritt Europa.

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkomna skrivelser

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Bemyndigande

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 6

Ordförandes tack

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för goda insatser under mandatperioden.

Vice ordföranden framförde utskottets tack till ordföranden.

Vid protokollet

Justeras den 28 augusti 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:40

§ 1

§ 2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Anita Brodén (FP)

X

X

Sara Karlsson (S)

O

O

Roger Tiefensee (C)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Christer Akej (M)

X

X

Helena Leander (MP)

O

X

Irene Oskarsson (KD)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

SUPPLEANTER

Vakant

Kristina Nilsson (S)

X

X

Lolo Lindström (M)

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

X

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Emma Wallrup (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-08-26

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:40

Till MJU inkomna EU-dokument m.m.11 juni – 20 augusti 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- och SWD-dokument

KOM(2014) 351

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II till EES-avtalet

KOM(2014) 354

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Marknadssituationens utveckling inom mejerisektorn och genomförandet av bestämmelserna i ”mjölkpaketet”

KOM(2014) 361

Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att förnya protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

KOM(2014) 363

Rapport från kommissionen Sammanfattande rapport om kvaliteten på dricksvattnet i EU med en granskning av medlemsstaternas rapporter för perioden 2008–2010 enligt direktiv 98/83/EG

KOM(2014) 373

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak

KOM(2014) 378

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar

KOM(2014) 388

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om ett samråd om fiskemöjligheter för 2015 inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2014) 390

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EAGF:s utgifter System för tidig varning nr 5-6/2014

KOM(2014) 397

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 1999/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

SWD(2014) 208

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensanalysen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om översyn av målen i direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall och 1999/31/EG om deponering av avfall, om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

KOM(2014) 398

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Mot ett kretsloppssamhälle: Program för ett avfallsfritt Europa

KOM(2014) 438

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets medlemsråd vad gäller en förlängning av 2005 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

KOM(2014) 454

Förslag till rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för ansjovis i Biscayabukten för fiskesäsongen 2014/2015

KOM (2014) 457

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

K-dokument

K (2014) 3006

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 13.5.2014 om ändring av bilagorna VIII och VIIIc till rådets förordning (EG) nr 73/2009, bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

K (2014) 3582

Kommissionens genomförandebeslut av den 4.6.2014 om ändring av bilagorna till kommissionens beslut 92/260/EEG, 93/197/EEG och

2004/211/EG vad gäller djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg för import av registrerade hästar från vissa delar av Indiens territorium

K (2014) 3772

Kommissionens genomförandebeslut av den 12.6.2014 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av

tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

K (2014) 3781

Kommissionens genomförandebeslut av den 11.6.2014 om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medel från den europeiska havs- och fiskerifonden som är tillgängliga inom ramen för den delade förvaltningen under perioden 2014–2020

K (2014) 3788

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.6.2014 om ändring av beslut 2009/109/EG om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av utsädesblandningar som är avsedda att användas som foderväxter i enlighet med rådets direktiv 66/401/EEG

K (2014) 3798

Kommissionens genomförandebeslut av den 12.6.2014 om ändring av genomförandebeslut 2012/138/EU vad gäller villkoren för införsel till och förflyttning inom unionen av angivna växter för att förhindra introduktion och spridning av Anoplophora chinensis (Forster)

K (2014) 3838

Kommissionens beslut av den 13.6.2014 om ändring av beslut 2007/742/EG gällande eldrivna eller gasdrivna värmepumpar och

gasdrivna absorptionsvärmepumpar

K (2014) 3877

Kommissionens genomförandebeslut av den 16.6.2014 om ändring av rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller det datum som anges i artikel 21.3 fram till vilket medlemsstaterna tillåts utsträcka giltigheten för beslut om likvärdighet för utsädespotatis från tredjeländer

K (2014) 4019

Kommissionens genomförandebeslut av den 23.6.2014 om den slutgiltiga fördelningen av Europeiska unionens stöd mellan medlemsstaterna inom programmet för frukt och grönsaker i skolorna för perioden 1 augusti 2014 – 31 juli 2015

K (2014) 4062

Kommissionens beslut av den 24.6.2014 om utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller koppar för viktiga
användningsområden

K (2014) 4083

Kommissionens beslut av den 23.6.2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till madrasser

K (2014) 4167

Kommissionens genomförandebeslut av den 25.6.2014 om godkännandebegränsningar för biocidprodukter innehållande IPBC som anmälts av Tyskland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG

K (2014) 4191

Kommissionens genomförandebeslut av den 2.7.2014 om fastställande av åtgärder i fråga om vissa citrusfrukter med ursprung i Sydafrika för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

K (2014) 4208

Kommissionens genomförandebeslut av den 26.6.2014 om format för rapportering om nationella program för genomförande av rådets direktiv 91/271/EEG

K (2014) 4226

Kommissionens genomförandebeslut av den 24.6.2014 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av medlemsstaternas utbetalande organ i maj 2014

K (2014) 4479

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.7.2014 om undantagande av vissa betalningar från EU-finansiering som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

K (2014) 4489

Kommissionens genomförandebeslut av den 8.7.2014 Avslagsbeslut inom andra ansökningsomgången för finansieringsprogrammet NER300

K (2014) 4490

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.7.2014 om undantag från besluten 92/260/EEG och 2004/211/EG vad gäller tillfällig införsel av vissa registrerade hästar av hankön som deltar i ryttar-VM i Frankrike 2014

K (2014) 4493

Kommissionens genomförandebeslut av den 8.7.2014 Beviljandebeslut inom andra ansökningsomgången för finansieringsprogrammet NER300

K (2014) 4547

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.7.2014 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att Estland är officiellt

fritt från enzootisk bovin leukos

K (2014) 4925

Kommssionens genomförandebeslut av den 8.7.2014 om ändring av genomförandebeslut 2014/178/EU vad gäller afrikansk svinpest i Lettland

K (2014) 4946

Kommissionens genomförandebeslut av den 17.7.2014 om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Sverige och om upphävande av kommissionens beslut 97/370/EG

K (2014) 4953

Kommissionens genomförandebeslut av den 16.7.2014 om ändring av bilaga II till beslut 2006/766/EG vad gäller införande av Republiken Moldavien i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera vissa fiskeriprodukter för användning som livsmedel

K (2014) 4984

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 18.7.2014 om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken

K (2014) 5033

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 22.7.2014
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr
791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

K (2014) 5082

Kommissionens genomförandebeslut av den 23.7.2014 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Well och Raju)

K (2014) 5224

Kommissionens genomförandebeslut av den 17.7.2014 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2014

K (2014) 5781

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr …/… om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 793/2013 om åtgärder avseende Färöarna för att säkerställa bevarandet av det atlantoskandiska sillbeståndet

EU-domstolens mål

Skriftligt yttrande i mål C-106/14 vid EU-domstolen

Antagna dokument

Dokument som antogs av Europa-parlamentet under sammanträdes-perioden den 14-17 april 2014

Fakta-PM

2013/143:FPM102

Meddelande om en cirkulär ekonomi (kretsloppssamhälle)

2013/143:FPM104

Meddelande om lagstiftningspaketet om avfall

Rådsrapporter

Rapport från miljörådet den 12 juni 2014

Rapport från formellt energiministermöte i Luxemburg 13 juni 2014

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 16-17 juni 2014 i Luxemburg

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 14 juli 2014

Rapport från informellt miljöministermöte i Milano den 16-17 juli 2014

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.