Protokoll utskottssammanträde 2013/14:41

Finansutskottets protokoll 2013/14:41

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:41

DATUM

2014-06-03

TID

11:00-12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Information från kommissionen om Sverige rekommendationerna i den europeiska terminen

Christian Danielsson, generaldirektör i Europeiska kommissionen informerade utskottet och svarade på frågor.

Medföljande tjänstemän:

Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare vid kommissionen

Pernilla Baralt, tf chef för representationskontoret i Stockholm

Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare representationskontoret i Stockholm

§ 3

Anmälningar

- Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 10 juni.

§ 4

Vårändringsbudget för 2014 (FiU21)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:99, motioner och yttranden.

Ärendet bordlades.

§ 5

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder (FiU30)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:113.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU30.

§ 6

Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 (FiU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/214:102 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14: FiU34.

S-ledamoten anmälde en reservation. MP- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Tid för inlämnande av reservationen och de särskilda yttrandena bestämdes till kl. 16.00 samma dag.

§ 7

EU-förslag om Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till

Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut KOM (2014) 167.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt (FiU12)

Utskottet behandlade framställning 2013/14:RB3.

Ärendet bordlades.

§ 9

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet behandlade proposition 2013/14: 100, skrivelse 2013/14:205, motioner och yttranden.

Ärendet bordlades.

§ 10

Årsredovisning för staten 2013 (FiU33)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:101, redogörelse 2013/14:RR4 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 11

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr 2013/14:39 och 40.

§ 12

Nästa sammanträde

Torsdag den 5 juni kl.10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14: 41

Ledamöter

§1-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Göran Pettersson (M)

X

Jörgen Hellman (S)

-

Peder Wachtmeister (M)

X

Bo Bernhardsson (S)

X

Carl B Hamilton (FP)

X

Marie Nordén (S)

X

Per Åsling (C)

X

Sven-Erik Bucht (S)

-

Staffan Anger (M)

X

Per Bolund (MP)

X

Anders Sellström (KD)

X

Sven-Olov Sällström (SD)

X

Ulla Andersson (V)

X

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

Ardalan Shekarabi (S)

X

Edip Noyan (M)

O

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft ( MP)

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

O

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.