Protokoll utskottssammanträde 2013/14:41

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:41

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:41

DATUM

2014-04-08

TID

10.35–10.55
11.43–11.45
11.58–12.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praktikant A.A. till ledamoten Mia Sydow Mölleby (V) fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:40.

§ 3

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 4

En utvecklad budgetprocess (KU47)

Utskottet tog upp fråga om att bereda andra utskott tillfälle till yttrande över proposition 2013/14:173 och motion.

Utskottet beslutade att bereda finansutskottet tillfälle att senast den
7 maj 2014 yttra sig över proposition 2013/14:173 och motion i de delar de berör finansutskottets beredningsområde

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Offentlig förvaltning (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU26.

V-ledamoten anmälde reservation.

§ 6

Etermediefrågor (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU28.

M-, MP-, FP-, C-, SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 7

Kommittéberättelse 2014 (KU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:103.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU36.

§ 8

Lag om beslut i särskilda regeringsärenden (KU38)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2013/14:179.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU38.

§ 9

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:51, motion och justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU4y.

Ärendet bordlades.

§ 10

Tidningen Riksdag & Departement (KU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2013/14:RS1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Ändring av statistiksekretessen (KU39)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:162.

Ärendet bordlades.

§ 12

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (KU37)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:122.

Ärendet bordlades.

§ 13

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Peter Scharmer från civilutskottet fick närvara vid sammanträdet under punkt 2 på föredragningslistan.

§ 14

EU-förslag till direktiv om skydd av företagshemligheter

Utskottet överlade med statssekreterare Martin Valfridsson, Justitiedepartementet, om kommissionens förslag till direktiv om skydd av företagshemligheter, KOM(2013) 813.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 1516–2013/14).

Statssekreteraren redogjorde för förhandlingsläget.

Regeringen verkar för att direktivet ska bygga på en rimlig avvägning mellan företagens intresse av att skydda sina företagshemligheter och andra intressen. Bestämmelserna måste utformas så att de är förenliga med svensk grundlag om tryck‐ och yttrandefrihet. Skyddet för företagshemligheter får inte hindra anställda och andra att avslöja brott eller andra allvarliga missförhållanden i en verksamhet. Regeringen anser att Sverige bör kunna acceptera förslaget, eftersom det inte kan anses innebära något annat än att rätten till yttrandefrihet får sitt innehåll i nationell rätt. Förslaget är därmed förenligt med grundlagen.

Regeringen anser vidare att det är viktigt att inte skyddet för den som slår larm försämras. Regeringen anser att det i direktivet bör tas in en hänvisning till nationell rätt, dvs. att låta nationell rätt bestämma var gränsen för tillåten visselblåsning går.

Regeringen ställer sig i princip positiv till att en miniminivå för sekretesskyddet för företagshemligheter slås fast i direktivet. En lösning som innebär en absolut sekretess för företagshemligheter och påstådda företagshemligheter är dock inte lämplig, även om regeringen instämmer i utgångspunkten att sekretesskyddet för företagshemligheter bör vara starkt. Det bör sålunda finnas utrymme för domstolen att pröva om det är proportionerligt att förordna om sekretess eller ej. Regeringen har föreslagit ett tillägg som ger uttryck för detta.

Utskottets ordförande konstaterade att utskottet står bakom regeringens ståndpunkter. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till utskottet om väsentliga förändringar av förslagen görs under de kommande förhandlingarna.

Vid protokollet

Justerat 2014-04-15

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:41

§ 1-11

§ 12

§ 13-14

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

X

Björn von Sydow (S)

X

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

X

Lars Elinderson (M)

Billy Gustafsson (S)

Karl Sigfrid (M)

X

X

X

Phia Andersson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

X

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

Sedat Dogru (M)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

X

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.