Protokoll utskottssammanträde 2013/14:42

Finansutskottets protokoll 2013/14:42

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:42

DATUM

2014-06-05

TID

11:00-11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Överläggning om förslag till förordning om värdepappersfinansiering

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag: KOM (2014) 40.

Underlag för överläggningen utgjordes förutom en muntlig föredragning av

föredragningspromemorian förslag till förordning om värdepapperfinansiering samt Peter Normans presentation.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från finansdepartementet

§ 2

Överläggning om förordning om strukturreformer av kreditinstitut

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag: KOM (2014) 43.

Underlag för överläggningen utgjordes förutom en muntlig föredragning av

föredragningspromemorian förslag till förordning om strukturreformer av kreditinstitut samt Peter Normans presentation.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter.

MP-, V- ledamöterna anmälde avvikande meningar och anförde att regeringen borde inta en mer positiv ståndpunkt till kommissionens förslag.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från finansdepartementet.

§ 3

Överläggning om penningmarknadsfonder (MMF)

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag: KOM (2013) 615.

Underlag för överläggningen utgjordes förutom en muntlig föredragning av

föredragningspromemorian förslag till förordning om penningmarknadsfonder samt Peter Normans presentation. Överläggningar har tidigare hållits i frågan den 18 mars och 3 april 2014.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från finansdepartementet.

§ 4

Överläggning om direktiv om tjänstepensionsinstitut (IORP)

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag: KOM (2014) 167.

Underlag för överläggningen utgjordes förutom en muntlig föredragning av

föredragningspromemorian direktiv om tjänstepensionsinstitut samt Peter Normans presentation.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från finansdepartementet.

§ 5

Information om aktuella EU-ärenden

Finansmarknadsminister Peter Norman informerade om:

förslag till förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF).

förslag till reviderat försäkringsförmedlingsdirektiv (IMD II).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Anmälningar

Utskottet beslutade att kalla riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén till en offentlig utfrågning tisdagen den 19 augusti 2014.

§ 7

Information från statssekreterare Carl von der Esch

Statssekreteraren svarade på utskottets frågor om Karlskronavarvet med anledning av försvarsutskottets förslag på ändringsbudgeten.

§ 8

Vårändringsbudget för 2014 (FiU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:99,motioner och yttranden.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU21.

MP och V ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

V- ledamoten deltog inte i beslutet i punkt 3 i betänkandet.

§ 9

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 (FiU24)

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU24.

V-ledamoten anmälde avvikande mening.

Reservationstid sattes till måndag 9 juni kl. 17.00.

§ 10

Förstärkta kapitaltäckningsregler (FiU19)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:228 och motion Fi15.

Ärendet bordlades.

§ 11

Användningen av kreditbetyg i riskhantering (FiU28)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:108.

Ärendet bordlades.

§ 12

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 (FiU32)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:196.

Ärendet bordlades.

§ 13

Övriga frågor
Anmälning till avslutningsmiddagen lämnas till Sylvia Fredlund senast fredag 13 juni.

§ 14

Nästa sammanträde

Tisdag 17 juni kl.08.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14:42

Ledamöter

§1-5

§ 6-14

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

X

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Pia Nilsson (S)

-

-

Göran Pettersson (M)

X

X

Jörgen Hellman (S)

X

X

Peder Wachtmeister (M)

-

-

Bo Bernhardsson (S)

X

X

Carl B Hamilton (FP)

X

X

Marie Nordén (S)

X

-

Per Åsling (C)

-

-

Sven-Erik Bucht (S)

X

X

Staffan Anger (M)

X

X

Per Bolund (MP)

X

X

Anders Sellström (KD)

-

-

Sven-Olov Sällström (SD)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

O

O

Ardalan Shekarabi (S)

X

X

Edip Noyan (M)

O

O

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft ( MP)

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

X

X

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

X

X

Monica Green (S)

X

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

X

X

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.