Protokoll utskottssammanträde 2013/14:42

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:42

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:42

DATUM

2014-04-10

TID

11.00–11.21

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Omval av JO och ställföreträdande JO

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av justitieombudsman och val av ställföreträdande justitieombudsman. Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen

för tiden från och med den 1 januari 2015 till dess att nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman omväljer Lilian Wiklund och

för tiden från och med den 1 juni 2014 till och med den 1 juni 2016 till ställföreträdande justitieombudsman omväljer Cecilia Nordenfelt.

§ 2

Begravningsfrågor och trossamfund (KU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU27.

MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservation.

§ 3

Integritets- och sekretessfrågor (KU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU25.

MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Ändring av statistiksekretessen (KU39)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:162.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet (KU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:124 och motion.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-04-17

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:42

§ 1–5

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

Andreas Norlén (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

Lars Elinderson (M)

X

Billy Gustafsson (S)

X

Karl Sigfrid (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

Hans Hoff (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Hans Ekström (S)

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

Tuve Skånberg (KD)

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

Marie Granlund (S)

X

Sedat Dogru (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.