Protokoll utskottssammanträde 2013/14:43

Finansutskottets protokoll 2013/14:43

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:43

DATUM

2014-06-17

TID

08:00-08:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

- Den 26 juni besöker Världsbankens direktör Sri Mulyani Indrawati
utskottet i samband konferensen ”The Global Commission on the Economy

and Climate”. Fyra ledamöter anmälde sig att delta vid mötet som sker under

ordförandes värdskap kl.16.30-17.30,

- Den 29-30 september är det en artikel 13–konferens i Rom.

Utskottet beslutade att delta med två ledamöter som presidiet kommer att utse.

- Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 24 juni.

§ 2

Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt (FiU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2013/14:RB3.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU12.

§ 3

Förstärkta kapitaltäckningsregler FiU19

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:228 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU19.

V- ledamoten anmälde en reservation.

Tid för inlämnande av reservationen bestämdes till kl. 13.00 samma dag.

§ 4

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:100, skrivelse 2013/14:205, motioner och yttranden.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU20.

S-, MP-, SD och V-ledamöterna anmälde reservationer.

Tid för inlämnande av reservationerna bestämdes till kl.13.00 samma dag.

§ 5

Användningen av kreditbetyg i riskhantering (FiU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:108.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU28.

§ 6

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 (FiU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:196.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU32.

§ 7

Årsredovisning för staten 2013 (FiU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:101, redogörelse 2013/14:RR4 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FiU33.

S-, MP-, och V-ledamöterna anmälde en gemensam reservation.

Tid för inlämnande av reservationen bestämdes till kl. 13.00 samma dag.

§ 8

Extern utvärdering av penningpolitiken

Utskottet beslutade att göra en utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2014 enligt direktiven och att utse Mervyn King och Marvin Goodfriend till utvärderare.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande, enligt bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen den 19 juni kl.10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14:43

Ledamöter

§1-9

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Göran Pettersson (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Peder Wachtmeister (M)

X

Bo Bernhardsson (S)

-

Carl B Hamilton (FP)

X

Marie Nordén (S)

X

Per Åsling (C)

X

Sven-Erik Bucht (S)

-

Staffan Anger (M)

X

Per Bolund (MP)

X

Anders Sellström (KD)

X

Sven-Olov Sällström (SD)

X

Ulla Andersson (V)

-

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

Ardalan Shekarabi (S)

X

Edip Noyan (M)

O

Maria Stenberg (S)

X

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft ( MP)

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

X

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

O

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.


RIKSDAGENS – – Bilaga 2

FINANSUTSKOTT – – till protokoll

– – 2013/14:43

Särskilt yttrande (V):

Under rubriken Penningpolitiken 2010–2014, i andra punkten, i Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2014 hade jag egentligen velat ha följande skrivning:

Riksbanken har betonat att risker med hushållens skuldsättning har spelat en viktig roll vid direktionens räntebeslut under utvärderingsperioden och att en lägre ränta skulle ha ökat sådana risker. Utvärderarna bör bedöma om Riksbanken tillräckligt väl utrett hur penningpolitiken påverkar sådana risker, klargöra vad vetenskap och praktisk erfarenhet säger om dessa risker och penningpolitikens effekt på dem samt bedöma om Riksbanken gjort rätt avvägning i sina beslut.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.