Protokoll utskottssammanträde 2013/14:43

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:43

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:43

DATUM

2014-04-15

TID

11.27–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praktikant E.O. till ledamoten Phia Andersson (S) fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:41.

§ 3

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

– motion 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) med anledning av prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess

– motion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S) med anledning av skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

– proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–4.

§ 4

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Kanslichefen anmälde att civilutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:127 och eventuella motioner som berör utskottets beredningsområde.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes och föredrogs.

§ 6

Ändring av statistiksekretessen (KU39)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:162.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU39.

§ 7

Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet (KU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:124 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU31.

V-ledamoten anmälde en reservation.

§ 8

Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur (KU40)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:136.

Ärendet bordlades.

§ 9

Tidningen Riksdag & Departement (KU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2013/14:RS1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Indelning i utgiftsområde (KU44)

Utskottet beslutade att bereda finansutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt näringsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 8 maj kl. 13.00 yttra sig över proposition 2013/14:100 punkterna 2–4 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (KU37)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2013/14:122.

Ärendet bordlades.

§ 12

Privata utförare av kommunal verksamhet (KU41)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:118 och motion.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-04-17

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:43

§ 1-7

§ 8-12

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

Lars Elinderson (M)

-

-

Billy Gustafsson (S)

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

-

-

Hans Hoff (S)

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

Tuve Skånberg (KD)

-

-

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

Marie Granlund (S)

o

o

Sedat Dogru (M)

x

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

x

x

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

x

x

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

x

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.