Protokoll utskottssammanträde 2013/14:44

Finansutskottets protokoll 2013/14:44

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:44

DATUM

2014-06-19

TID

10:30-11:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Överläggningar om EU- budgeten

Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindberg om kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2015.

Underlag för överläggningen utgjordes förutom av en muntlig föredragning av föredragningspromemorian förslag till EU:s årsbudget för 2015 samt Hans Lindbergs presentation.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter.

SD-ledamoten anmälde avvikande mening och anförde följande. Sverigedemokraterna vill avveckla EU:s jordbruksstöd, sammanhållningsfonden samt strukturfonderna, vilka enligt kommissionens budgetförslag motsvarar 87,1 procent av EU:s budget.  Dessa poster fördelar sig enligt följande: Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (9 procent), Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning (35,6 procent) och Bevarande och förvaltning av naturresurser (42,5 procent).

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från finansdepartementet.

§ 2

Uppskov med behandling av vissa ärenden (FiU36)

Utskottet behandlade förslag till betänkande 2013/14:36.

Utskottet justerade betänkandet.

§ 3

Bemyndigande att begära in yttrande i subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att vid behov begära in yttranden från regeringen i subsidiaritetsärenden under sommaren fram till riksmötets öppnande.

§ 4

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokoll från tisdagens och dagens sammanträde.

§ 5

Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:41 och 2013/14:42 justerades

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdagen den 19 augusti kl. 09.00

§ 7

Avslutning

Ordförande tackade utskottets ledamöter och kansli för ett gott arbete under våren och önskade alla en trevlig sommar.

Vice ordförande instämde och önskade ordförande en trevlig sommar.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14:44

Ledamöter

§1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

-

Pia Nilsson (S)

-

Göran Pettersson (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Peder Wachtmeister (M)

X

Bo Bernhardsson (S)

X

Carl B Hamilton (FP)

X

Marie Nordén (S)

X

Per Åsling (C)

-

Sven-Erik Bucht (S)

X

Staffan Anger (M)

X

Per Bolund (MP)

-

Anders Sellström (KD)

-

Sven-Olov Sällström (SD)

X

Ulla Andersson (V)

X

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

X

Ardalan Shekarabi (S)

X

Edip Noyan (M)

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

X

Mats Pertoft ( MP)

X

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

X

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.