Protokoll utskottssammanträde 2013/14:44

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:44

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:44

DATUM

2014-04-17

TID

11.32–12.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:42 och 2013/14:43.

§ 2

Årsredovisning av staten

Kanslichefen anmälde att finansutskottet har berett utskottet tillfälle att senast tisdagen den 27 maj 2014 yttra sig över proposition 2013/14:101 Årsredovisning av staten 2013 och eventuella motioner.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om subsidiaritet och stärkt demokratiskt legitimitet för EU.

§ 4

Utlämnande av allmänna handlingar, dnr 1877-2013/14

Utskottet behandlade en begäran om prövning av utskottets tidigare beslut att få ta del av vissa handlingar i granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

Utskottet fattade beslut i ärendet.

§ 5

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:51 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU29.

V-ledamoten anmälde reservationer.

§ 6

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Utskottet behandlade fråga om yttrande till civilutskottet över proposition 2013/14:127 och motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Vid protokollet

Justerat 2014-04-29

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:44

§ 1-3

§ 4-6

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

Lars Elinderson (M)

-

-

Billy Gustafsson (S)

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

Hans Hoff (S)

-

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

Tuve Skånberg (KD)

-

-

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

x

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

x

x

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.