Protokoll utskottssammanträde 2013/14:45

Finansutskottets protokoll 2013/14:45

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:45

DATUM

2014-08-19

TID

09:00-11:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och Vice Riksbankschef Martin Flodén

Efter informationen om den aktuella penningpolitiken besvarades ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde följande:

En parlamentarikerdelegation från tyska delstaten Nordrhein-Westfalen med intresse för offentliga finansers uthållighet kommer torsdagen den 4 september kl. 12.00-13.30 och besöker finansutskottet, mötet sker i Partimatsalen.

Bo Bernhardsson deltar i finanspaktsmötet i Italien 29-30 september.

§ 3

Kommissionens förslag om inrättandet av

ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska

offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2014) 367.

Utskottet ansåg inte att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av

förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över

betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och

utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av

delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter

till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2014) 379.

Utskottet ansåg inte att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Övrigt

Ordförande tackade finansutskottets ledamöter och kansli för denna mandatperiod.

§ 6

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokoll från dagens sammanträde.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14:45

Ledamöter

§1

§2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

X

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

Jörgen Hellman (S)

X

X

Peder Wachtmeister (M)

X

X

Bo Bernhardsson (S)

X

X

Carl B Hamilton (FP)

X

X

Marie Nordén (S)

X

X

Per Åsling (C)

-

-

Sven-Erik Bucht (S)

X

-

Staffan Anger (M)

X

X

Per Bolund (MP)

-

-

Anders Sellström (KD)

-

-

Sven-Olov Sällström (SD)

X

X

Ulla Andersson (V)

-

-

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

O

O

Ardalan Shekarabi (S)

O

X

Edip Noyan (M)

O

O

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

X

X

Mats Pertoft ( MP)

X

X

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

X

X

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

X

X

Lotta Olsson (M)

O

O

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.